فروشگاه

توضیحات

تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان شهر تهران

چکیده

رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد، آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازند که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند). نظیری، ۱۳۸۱)

مسئله ماهواره در سطح بین الملل در سال ۹۶۷ در کمیته فرعی حقوقی استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو مطرح شد. یعنی پخش مستقیم ماهواره هنگامی مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژی آنچنان پیشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه هدف اولیه استفاده از ماهواره در دهه ۶۰ بیشتر برای توسعه آموزش از جمله مبارزه با بی سوادی بود، بخصوص در جوامعی مثل: استرالیا، روسیه و هند که قلمرو گسترده ای داشتند روستاهای دور دست نمی توانستند از امکان آموزشی و تحصیل برخوردار باشند). هاشمی، (۱۳۸۱

اینک در پژوهش حاضر نظر بر این است که بدانیم این تکنولوژی پیشرفته چه رابطه ای با رشد اجتماعی نوجوانان جامعه کنونی ما دارد؟ فرضیه های پژوهش عبارتند از:

ـ بین تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان ۱۵ الی ۱۸ ساله رابطه وجود دارد.

ـ بین دختران و پسران دبیرستانی در میزان رشد اجتماعی تفاوت وجود دارد.

جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است که از کلیه نوجوانانی که در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ در دبیرستانهای شهر تهران مشغول به تحصیل می باشند و نمونه پژوهش عبارت است از ۳۰ نفر نوجوانی با گرایش به برنامه های ماهواره که حداقل روزانه یک ساعت به تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره مشغولند و ۳۰ نفر نوجوانی که هیچ علاقه ای به تماشای این برنامه ندارند. از این میان نیمی از این افراد را دختران و نیمی دیگر را پسران تشکیل می دهند.

پس از انتخاب جامعه و نمونه تعدادی از نوجوانان مدارس دولتی انتخاب و پس از مصاحبه از آنان، نتایج دسته بندی شده و با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل عبارتند از:

۱ـ رابطه معنا دار و معکوس بین تماشای ماهواره و رشد اجتماعی وجود دارد بطوری که هر چه تمایل به تماشای ماهواره بیشتر باشد رشد اجتماعی ضعیفتر خواهد بود.

۲ـ تفاوت بین دختران و پسران نوجوان در میزان رشد اجتماعی معنا دار است. بدین صورت که پسران بیش از دختران رشد اجتماعی دارند.

 

۸۰ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد قیمت:۱۱۹۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

     عنوان                                                                             صفحه

– چکیده                                                                                      1

فصل اول                                                                                    3

– مقدمه                                                                                       4

– بیان مسئله                                                                                 5

– اهمیت ضرورت پژوهش                                                                   6

– هدف کلی                                                                                  7

-تعاریف نظری پژوهش                                                            8

-فصل دوم                                                                                   9

-رشد اجتماعی نوجوان ۱                                                                   10

– رشد اجتماعی نوجوان ۲                                                                  13

– رشد اخلاقی و اجتماعی جوانی                                                          15

-رشد اجتماعی                                                                               16

-تصمیم دشوار برای ماهواره                                                      17

-تاثیر مادر در رشد اجتماعی کودک                                                       20

-رشد بدنی تند                                                                     21

– رفتارهای ناهنجار نوجوان                                                                  22

-چرا رشد اجتماعی ضروری است                                                          25

-رشد و تکامل اجتماعی                                                           26

– تغییر رفتار اجتماعی در نوجوانی                                                         30

-دیدگاه های مختلف در مورد رشد اجتماعی                                              31

– تعریف ارتباط                                                                     33

-کارکردهای وسایل ارتباط جمعی                                                          34

-وضعیت تلویزیون ایران                                                            37

– اثرات ووسایل ارتباط جمعی                                                    42

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                 صفحه

– نقش آموزشی و آگاهی بخشی                                                  43

– رسالت ووظایف ارتباط جمعی                                                  46

-عوامل موفقیت رسانه ها در جلب مشارکت مردم                              48

– نقش رسانه ها در شگل گیری افکار عمومی                                             50

– درد تنهایی                                                                                  53

– قضاوت                                                                                      57

– انتقاد                                                                                        60

– سوال های زیاد و نامناسب                                                                66

– احساس گناه ، پشیمانی ، تاسف                                                          71

  فصل سوم                                                                                 73

– جامعه آماری مورد مطالعه                                                                 74

-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری                                         75

-روش اجرای پژوهش                                                                        79

فصل چهارم                                                                               81

– مقدمه                                                                                       82

– جدول آماری پژوهش                                                            83

فصل پنجم                                                                                86

– بحث و نتیجه گیری                                                                       87

– محدودیت های پژوهش                                                                   90

– پیشنهادات پژوهش                                                                        91

– منابع و ماخذ                                                                     92

 

 

 

بحث و نتیجه گیری

اهمیت و نقش نوجوانان در آبادانی و توسعه میهن عزیزمان، لزوم پیشگیری از بروز عوامل نامناسب و رفتارهای غلط آنان پو خدشه دار شدن روحیات و اخلاقیات ایشان را ÷یش از ÷یش نمایان می سازد. رشد اجتماعی نوجوانان از جهت آنکه ارتباطات اجتماعی افراد و روابط آنان با گروه های مختلف جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد، اهمیت بسزایی دارد.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره . میزان رشد اجتماعی در نوجوانان ۱۵ الی ۱۸ ساله دبیرستانی پرداخته شده است. جامعه مورد تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران است که در سال تخحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ در مدارس دولتی این شهر مشغول به تحصیل می باشند.

نیمی از این دانش آموزان روزانه حداقل یک ساعت به تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره مشغولند و نیمی دیگر هیچگونه علاقه ای به تماشای برنامه های ماهعواره از خود نشان نمی دهند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است که در پایان نتایج حاصل از پاسخ نوجوانان به پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند، به شرح بدست آمده است.

فرضیه شماره ۱

« بین تماشای برنامه های ماهواره رشد اجتماعی نوجوانان رابطه وجود دارد» .

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول (۵-۴) مشاهده می شود که فرضیه فوق تایید می گردد. بدین صورت که بین تمایل به تماشای برنامه های ماهواره و رشد اجتماعی نوجوانان رابطه عکس وجود دارد. یعنی هر چه میزان گرایش به تماشای برنامه های ماهواره ای در نوجوانان بیشتر باشد، میزان رشد اجتماعی آنان کمتر خواهد بود. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش آقای شریفی (۱۳۸۰) نیز مطابقت و همخوانی دارد. ایشان نیز در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر ماهواره بر بروز مشکلات شخصیتی به این نتیجه رسیده اند که تماشای برنامه های تلویزیونی ماهواره با ایجاد اختلالات شخصیتی رابطه مستقیم دارد.

لذا اینجانب معتقدم با توجه به اینکه تماشای بیش از حد برنامه های تلویزیونی به خصوص ماهواره، باعث انزوا طلبی نوجوانان شده و از رشد اجتماعی آنان می کاهند.

فرضیه شماره ۲

« بین دختران و پسران نوجوان در میزان رشد اجتماعی تفاوت معنا دار وجود دارد. با توجه به جدول شماره (۴-۴) نتایج آزمودنیها در آزمون رشد اجتماعی وایلند با تعداد ۶۰ نفر نمونه نشان می دهد که t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است. در نتیجه فرضیه تحقیق حاضر تائید می شود. با توجه به میانگین نمرات رشد اجتماعی پسران  که در مقایسه با میانگین نمرات رشد اجتماعی دختران میزان بالاتری را نشان می دهد. میتوان گفت که پسران بیش از دختران دارای رشد اجتماعی هستند. نتایج این پژوهخش با نتایج پژوهش خانم جعفری (۱۳۷۹) نیز همخوانی دارد. ایشان نیز در پژوهش خود تحت عنوان بررسی نقش ورزش و رشد اجتماعی دانش آموزان، میزان رشد اجتماعی را در بین دختران و پسران دبیرستانی بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که رشد اجتماعی در پسران بیشتر از دختران است.

به اعتقاد اینجانب نیز به دلیل اینکه پسران  بیش از دختران می توانند در جامعه کنوننی، در بیرون از خانه بپردازند، رشد اجتماعی نیز در آنان افزایش بیشتری یافته است.

 

 

 

 

محدودیت های پژوهش

۱ـ نوجوانان به دلیل معذوریت اخلاقی از فاش نمودن وجود دستگاه ماهواره درز منزل خود امتناع می کردند.

۲ـ دستیابی به نمونه پژوهش با مشکلاتی از سوی مسئولان مدرسه روبه رو بود.

۳ـ زمان برای پژوهش بسیار کم بود.

۴ـ کتاب و مقالات در دسترس در مورد ماهواره وجود نداشت.

۵ـ عدم دسترسی به آزمونهای جدید در مورد رشد اجتماعی وجود داشت.

۶ـ مطالب مد نظر پژوهش گر در مورد رشد اجتماعی به مقدار کافی موجود نبود.

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۱۱۹۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان شهر تهران”

12 + 14 =