فروشگاه

رابطه ی هویت دینی با شادمانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شهریار

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3062

قیمت : تومان38,000

توضیحات

هدف از پژوهش حاضر«بررسی رابطه¬ی هویت دینی با شادمانی» در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شهریار بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شهریار است که تعداد آن ها ۹۷۹۷ نفر می باشد که از این تعداد (۵۱۶۲ نفر زن و ۴۶۳۵ نفر مرد) با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی درجامعه¬ی دسترس انتخاب گردیدند. برای بررسی سؤالات پژوهش از ۲ پرسشنامه ی استاندارد و محقق ساخته استفاده گردید. ۱-پرسشنامه استاندارد شادمانی مونش در سال(۲۰۰۰) ، شادمانی را می سنجد. ۲-پرسشنامه ی محقق ساخته، هویت دینی را می سنجد. پرسش نامه محقق ساخته شامل سه مؤلفه ی اعتقادات دینی، عواطف و احساسات دینی و رفتار های دینی بود. برای پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه با روش گام به گام و تحلیل واریانسMANOVA. استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان دادکه: ۱- بین مؤلفه های هویت دینی با شادمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد. ۲- بین اعتقادات دینی با جنسیت رابطه ی معنا داری وجود دارد. ۳- زنان در زمینه ی اعتقادات دینی نسبت به مردان در مرتبه ای بالاتر قرار دارند.
کلید واژه ها: دین، هویت دینی، اعتقادات دینی، عواطف و احساسات دینی، رفتارهای دینی، شادمانی، احساس شادمانی، تجربه شادمانی، دانشجویان.

 

 

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه قیمت ۳۸۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..آ
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱
بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….۲
اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق……………………………………………………………………………۵
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۷
سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۸
تعاریف متغیرها و واژگان……………………………………………………………………………………………….۸
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق………………………………………………….. ….۶۱-۱۳
بخش اول: هویت دینی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
تعاریف دین و دین داری ……………………………………………………………………………………………..۱۴
ابعاد دین داری…………………………………………………………………………………………………………….۱۵
نقش و کارکرد دین……………………………………………………………………………………………………..۱۷
هویت………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
شناخت اصطلاح هویت………………………………………………………………………………………………..۱۹
رویکرد های روان شناسانه¬ی هویت وهویت …………………………………………………………………….۲۰
رویکردهای جامعه شناسانه¬ی هویت و هویت دینی…………………………………………………………….۲۳
ابعاد هویت ……………………………………………………………………………………………………………….۲۵
هویت دینی……………………………………………………………………………………………………………….۲۷
ابعاد هویت دینی………………………………………………………………………………………………………..۲۹
هویت دینی از منظر آیات وروایات……………………………………………………………………………….۳۰
آثار و فواید ایمان مذهبی…………………………………………………………………………………………….۳۴
بخش دوم: شادمانی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
تعریف مفهوم شادمانی……………………………………………………………………………………………….۳۵
مفاهیم فرح و مرح در قرآن ………………………………………………………………………………………..۳۶
تاریخچه مطالعات انجام شده در مورد شادی…………………………………………………………………..۳۸
مؤلفه های تشکیل دهنده ی شادمانی……………………………………………………………………………..۳۹
عوامل مؤثر بر شادی ………………………………………………………………………………………………….۴۲
عوامل روان شناختی شادی…………………………………………………………………………………………..۴۳
عوامل جسمانی شادی………………………………………………………………………………………………….۴۴
عوامل اجتماعی و محیطی…………………………………………………………………………………………….۴۵
عوامل فرهنگی شادی………………………………………………………………………………………………….۴۶
مذهب و عوامل مذهبی شادی……………………………………………………………………………………… ۴۷
عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….۵۰
اثرات شادی از منظر روان شناسی…………………………………………………………………………………..۵۰
عوامل شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات…………………………………………………………….. ۵۰
عوامل شادی دنیوی (از نظر آیات و روایات)………………………………………………………………….۵۱
معیار ها و شرایط شادی بر اساس آیات و روایات…………………………………………………………….۵۳
کاربرد های اطلاعات مربوط به شادی……………………………………………………………………………۵۵
بخش سوم: پیشینه ی تحقیق
یافته های داخلی……………………………………………………………………………………………………….۵۵
یافته های خارجی………………………………………………………………………………………………………۵۸
جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۶۲
روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………۶۲
روایی و پایایی ابزار…………………………………………………………………………………………………….۶۲
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………۶۵
جامعه و نمونه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………….۶۵
روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………….۶۶
فصل چهارم:یافته های پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه…………………………………………………………….. ۶۸
یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۷۲
نتایج رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی ……………………………………………………۷۵
یافته های جانبی پژوهش………………………………………………………………………………………………۷۶
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..۸۳-۸۰
بحث و نتیجه گیری سؤال کلی……………………………………………………………………………………….۸۰
بحث و نتیجه گیری سؤالات فرعی………………………………………………………………………………. . ۸۱
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۸۳
پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………….. ۸۴
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………۶ ۹
چکیده¬ی انگلیسی:……………………………………………………………………………………………………….۹۹

 

 

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(۲-۳) توزیع فراوانی گروه نمونه به تفکیک رشته و جنسیت……………………………………………..۶۶
جدول(۱-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت………………………………………………………… ۶۸
جدول(۲-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه براساس سن………………………………………………………………. ۶۹
جدول(۳-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس رشته ی تحصیلی……………………………………………. ۷۰
جدول(۴-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس وضعیت تأهل………………………………………………….۷۱
جدول(۵-۴) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین هویت دینی با شادمانی …………………………… ۷۳
جدول(۶-۴) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین اعتقادات دینی با احساس و تجربه ی شادمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
جدول(۷-۴) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین احساسات و عواطف دینی با احساس و تجربه ی شادمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
جدول(۸-۴) نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین انجام رفتار های دینی با احساس وتجربه ی شادمانی…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
جدول(۹-۴) میزان همبستگی های رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی……………………۷۵
جدول(۱۰-۴) تحلیل رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی……………………………………..۷۵
جدول(۱۱-۴) ضرایب رگرسیون شادمانی از روی مؤلفه های هویت دینی………………………………….. ۷۶
جدول(۱۲-۴) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در مورد سؤال اول یافته های پژوهشی…………………..۷۷
جدول(۱۳-۴) نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد سؤال اول………………………………………………..78

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
شکل(۱-۴) توزیع آماری کل دانشجویان کارشناسی برحسب جنسیت…………………………………….۶۹
شکل(۲-۴) توزیع آماری کل دانشجویان برحسب سن…………………………………………………………۷۰
شکل(۳-۴) توزیع آماری کل دانشجویان برحسب رشته ی تحصیلی……………………………………….۷۱
شکل(۴-۴) توزیع آماری کل دانشجویان بر حسب وضعیت تأهل…………………………………………..۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:
از نیازهای فطری آدمی، گرایش به عشق و پرستش است، به این معنا که انسان مستقل از هر گونه یادگیری در درونش تمایل به عبادت و بندگی خدا را احساس می‌کند. تجلی چنین احساس و تمایلی دراعمال و رفتار دینی آشکار می‌گردد و به طور کلی رابطه آدمی و دین و نسبتی که با آن پیدا می‌کند، در مقوله هویت دینی قابل تبیین و توضیح است و هدف ایدئولوژی ایجاد تصویری در ذهن شخص است که احساس فردی و جمعی هویت را در او تقویت نماید (سیاسی، ۱۳۸۸،ص۶۷). بدیهی است از پیامدهای تکوین هویت دینی، احساس تعهد و مسئولیت در قبال ارزش‌ها و باورهای آن مکتب می‌باشد. برخی ازصاحب نظران، تعهد را به عنوان سنگ بنای هویت دینی تلقی می‌نمایند (سیاسی،۱۳۸۸،ص۶۷). از بزرگترین نعمت¬هایی که در آفرینش انسان به ودیعت نهاده شده وجود هیجان هاست که نقش مؤثری را در زندگی ایفا می کنند، زندگی انسان در تمامی مراحل رشد حتی از ابتدای کودکی مملو از هیجان هاست که بدون آن ها حیات بشری بی روح، تیره و ماشینی می نماید. یکی از مؤثرترین پدیده های هیجانی شادی و نشاط است که برای انسان یک ضرورت است و به زندگی معنا و مفهوم می¬بخشد (پلاچیک،۱۳۷۶). از سویی دیگر یکی از مشکلات عصر کنونی، فشارهای روانی است که بعضی از آن، به عنوان طاعون قرن یاد می‌کنند به طور کلی می‌توانیم بگوییم که بررسی‌های انجام شده نشانگر آن است که عمل به تعالیم دین، در کاهش اضطراب، فشار روانی، افسردگی و بحران‌های شخصیتی، بسیار مؤثر است. پس چه چیز بهتر از دین و چه هویتی کارگشاتر از هویت دینی؟(پلاچیک،۱۳۷۶). به نظر می رسد هویت دینی در مرتبه ای بالاتر از سایر ابعاد هویت قرار دارد و می تواند در شکل گیری سایر ابعاد هویتی فرد، نقش اساسی ایفا کند دین اسلام با توجه به این که به ابعاد اجتماعی انسان نیز می پردازد، می¬تواند در شکل گیری هویت دینی بسیار مؤثر باشد (جواد زاده شهشهانی،۱۳۸۳). با توجه به این گفته ها می توان گفت که شادی جزیی از دین داری است و کسی که بتواند به وسیله ی صفت مثبت شادی که در خود پرورش داده دیگری را هم شاد کند در پیشگاه خداوند از ارج و قرب عظیمی برخوردار خواهد شد، رسول خدا (ص) می فرمایند: هرکه مؤمنی را شاد سازد، مرا شاد کرده است و هر که مرا شاد سازد، از خداوند زنهاری گرفته باشد و هر که از خدا زنهار گیرد، روز قیامت درامان باشد (مجلسی، ۱۴۰۴،ص۴۱۳). زیرا شادی واقعی، یعنی لذت بردن از لحظه لحظه ی زندگی، که با هدف آفرینش انسان که برآن بالیده است مطابقت تام دارد (امیر حسینی، ۱۳۸۵، صص۴۰-۳۸).
بیان مسئله:
دین به عنوان کهن¬ترین، نافذ¬ترین واثرگذارترین نهاد اجتماعی بشر است، که اساس آن مبتنی بر ویژگی¬ها ونیازهای فطری انسان است و اصلی¬ترین عامل تأمین بهداشت روانی واحساس خودشکوفایی وخود¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬-ارزشمندی ودر نتیجه عامل خوشبختی است (آلستن وهمکاران،۱۳۷۶،ص ۱۶۲). حرکت پیشرفت صنعتی هر چند فوایدی به همراه داشته ولی از آلام و مصائب روحی بشر نکاسته است، بلکه رنج¬های جدیدی را بر دردهای پیشین افزوده است. رنج هایی که غالب آنها از مدنیت جدید و زندگی صنعتی نشأت می¬گیرد. در چنین فضایی که انسان صنعتی روز به روز آشفته تر، غریب تر و تنهاتر می شود، در این دنیای ماشینی که اکثر چیز ها از تعادل وتوازن خارج شده، تلاش¬های بی¬وقفه، خستگی ناپذیر، روحیه¬های بسیار پایین، بیماری¬های روانی که می¬رود تا گوی سبقت را از سایر امراض برباید، در دنیایی که فقر وتنگدستی، جنگ وخونریزی، فساد وتباهی هر روز افزایش می یابد وسیر صعودی می¬پیماید، به نظر می¬رسد چیزی جز پشتوانه¬ی معنوی، جز مثبت ونیک اندیشی، جز تغییر وتحول درونی، نمی¬تواند بشر را از این همه نا به سامانی، از هم¬گسیختگی واز هم پاشیدگی روانی نجات دهد (پیل، ۱۳۷۱). یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود دارد و به خصوص قشر جوان را تهدید می¬کند، نگرانی های روحی وروانی است (آلستن و همکاران، ۱۳۷۶،ص۱۶۲).
دین می تواند به فرد هویت بخشی کند و هویت غیردینی او را تغییر دهد، مراد از هویت دینی در واقع همان آثار و عوارض ناشی از حمل وصف دین بر فرد دین دار است. به تعبیر بهتر با پذیرش دین به عنوان اصل اعتقادی ورکن رکین در زندگی، مسلماً تغییرات و نتایج مهمی برای فرد مؤمن در وجوه مختلف حیات وی حاصل می¬شود. بی شک دین الهی وحیات دینی داشتن، زیستن در فضایی سرشار از تعلیم وآموزه های دینی ومملو از تجربه های روحانی، فرد وجامعه را واجد شئون واحوالاتی متمایز از فرد یا جامعه ای که در این قضایا به سر نمی برد، می نماید. اگر دین یا تجربه ی دینی را به معنای حضور یک آگاهی از امر قدسی یا مقدس بپذیریم ناگزیر دارای آثار و عوارضی در زندگی افراد خواهد بود (الیاده،۱۳۶۹،ص۸۷). دین عبارتست از مجموعه گزاره¬های معتبر از مرجع یا مراجع ذی صلاح یکدین. این گزاره ها می¬توانند در یک متن مشخص مکتوب باشند (مانند قرآن، تورات وانجیل) ویا به صورت شفاهی از طریق معتبر نقل شده باشند. به هر حال دین در اصل بر همین مجموعه گزاره های خاص منطبق است و برای اشخاص معتقد به آن، به صورت مجموعه اعتقادات، احساسات و اعمال خاص تحقق می¬یابد (داوودی،۱۳۸۳). بنابر آن چه گفته شد می¬توان مؤلفه¬های هویت دینی را با توجه به ابعاد دین که شامل اعتقادات، احساسات و اعمال خاص است در نظرگرفت.
شادی و نشاط یکی از گمشده¬های انسان معاصر است شادی موهبت بزرگی است که باید آن را جستجو کرد، غنیمت شمرد و به دیگران منتقل کرد. زیرا افراد شاد اهداف واقعی و زندگی هدفمندی را داشته و درباره¬ی مسائل و رویداد های زندگی نظر مثبتی دارند شادمانی احساسی است که همه خواهان آن هستند و در تلاش برای رسیدن به آن می باشند نشانه ی مشخصی چنین وضعی، حس قدر دانی، احساس درونی، احساس رضایت و علاقه به خود و دیگران است، نشاط و شادمانی بر اندیشه و رفتار آدمی تأثیر گذار است و زندگی را از رکود و ایستایی باز می دارد (آرگایل،۲۰۰۱)
شادی یک احساس رضایتمندی و خوشایندی است که موجب سلامتی جسم وروح انسان می¬شود وقتی جسم وروح سالم باشند، بی تردید عقل وخرد نیز عملکرد های سالمی را برای زندگی انسان ها تدارک می-بینند. هر چیزی که سبب سلامتی روح وجسم انسان باشد و عقل و ذهن او را فعال و پویا نماید که عملکرد آن ها منجر به خرسندی خود وشادی سایر انسان ها شود، مورد قبول وحمایت دین است. پس می¬توانیم بگوییم نه تنها دین مخالف شادی نیست، بلکه حامی و پشتیبان آن نیز می¬باشد به طوری که حضرت علی (ع) می-فرمایند: مؤمن شادیش در چهره نمایان واندوهش در دل نهان است. در این کلام گوهربار معلوم می¬گردد،که ایمان داشتن ومؤمن بودن، با شاد بودن، همانند دو روی یک سکه هستند. بنابراین، اگر بگوییم که دین اسلام، دین شادی و نشاط و امید است سخنی به گزاف نگفته ایم. همه ی دستورات دین زیبای اسلام، منطبق بر فطرت انسان وتأمین کننده ی صلاح دنیاو آخرت او می¬باشد، فطرت هم به تحقیق مخالف شادی نیست (امیر حسینی،۱۳۸۵،صص۳۹-۳۸).
پژوهشگران شادمانی را دارای سه بخش دانسته اند: ۱- فراوانی و درجه ی عاطفی مثبت یا احساس خوشی، ۲- میانگین سطح رضایت در طول یک دوره، ۳-نداشتن احساس افسردگی و اضطراب (به نقل از عابدی و دیگران،۱۳۸۵). لذا با عنایت به این مطالب معلوم می¬گردد که خلقت انسان بر پایه ی شادمانی مناسب انجام می¬گیرد و شادمانی جزیی از ذات اوست پس نباید به اشتباه دین را مخالف شادی ویا شادی را مغایر با دین داری دانست، بلکه این ها لازم وملزوم یکدیگر هستند ما باید بدانیم که دین برای افسرده کردن مردم نیامده است بلکه دین داری تأمین¬کننده شادی حقیقی و پایدار است. نباید تصور کرد که شادی همیشه موجب شکسته شدن مرزهای اخلاقی ومنطقی است در صورتی که ممکن است فضایی ایجاد کند که هم مرزهای اخلاقی محفوظ بماند و هم فضای اخلاقی شاد و جذاب شده وفراریان اخلاق را نیز به خود جذب کند (امیر حسینی،۱۳۸۵،صص۴۲-۴۱). با توجه به نقش مهم عوامل اصلی شخصیتی در شادکامی و ارتباط میان سایر عوامل شخصیتی با شادکامی، در این پژوهش سعی بر آن است که میزان و ارتباط هویت دینی به عنوان یکی از عوامل اصلی هویت و شخصیت، با شادمانی مشخص گردد. لذا در این پژوهش محقق بر آن است تا از سویی به بررسی وضعیت هویت دینی در سه مؤلفه¬ی ۱- باور واعتقادات، که عبارت است از ایده ها و نگرش های یک دین،که انتظار می رود پیروان آن بدان معتقد باشند ، ۲- عواطف واحساسات که عبارت است از عواطف و احساسات پیروان یک دین، با جوهری ربوبی همچون خدا یا واقعیتی غایی و ۳- رفتارها وعمل دینی، که عبارت است از اعمالی چون نماز و روزه، شرکت در آیین های دینی که انتظار می¬رود پیروان یک دین آن ها را به جای آورند پرداخته و از سویی دیگر به ارتباط آن با احساس وتجربه ی شادمانی و نقشی که دین بر شادابی دارد وتأثیرآن بر دانشجویان بپردازد.
شادمانی نوعی ارزشیابی مثبت است که فرد از خود و زندگی اش دارد و مواردی از قبیل رضایت از زندگی، هیجان و خلق مثبت، فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می شودو جنبه های مختلف آن به شکل شناخت ها، عواطف و احساسات است (داینر وساه، ۱۹۹۸). و به این موضوع پرداخته شود که چون دانشجویان قشری جوان و از آینده سازان جامعه محسوب می¬شوند نخست تا چه اندازه با دین خود آشنا هستند و به معتقدات خود عمل می کنند و علاوه بر این میزان شادی و نشاط آن ها چگونه است و دیانت آن ها با میزان شادمانی آنان ارتباط دارد؟ و آیا بین هویت دینی با شادمانی رابطه ای وجود دارد؟
اهمیت وضرورت تحقیق:
شادی و نشاط یکی از هیجانات آدمی است که تأثیر عمیق و ماندگاری بر کنش¬های جسمی، روان شناختی آدمی دارد وعملکرد او را در قلمروهای مختلف فعالیتی فزونی می¬بخشد عوامل مختلفی در ایجاد نشاط نقش دارند که از آن جمله می¬توان به سبک شخصیتی فرد، تعامل اجتماعی، باورها وکنش های مذهبی و تفریحات اشاره کرد، باور ها و کنش های مذهبی موجب برقراری پیوندی ژرف بین انسان وخدا می¬شود و بر اثر این پیوند، احساس نا ایمنی و عدم آرامش از بین می¬رود (الیاسی،۱۳۸۵،ص۳۲).
با وجود افزایش و شدت یافتن فرآیند های توسعه و نوسازی در تمام ابعاد خود، مذهب و دین همچنان منبع مهمی برای هویت بخشی وایجاد معنا برای زندگی و احساس شادمانی در جهان متجدد وآشفته به شمار می-رود. بر خلاف تصورات برخی که مذهب را در نتیجه ی تداوم و روند تجدد گرایی محو شده می¬پنداشتند، دین به عنوان منبع اولیه و معنا و هویت بخشی به بسیاری از مردم دنیا چون مسلمانان، مسیحیان، هندوها و بوداییان مطرح شده است. برخورداری از دین و تعالیم مذهبی مشترک، پایبندی و وفاداری به آن، اعتقاد و تمایل به مناسک آیین های مذهبی فراگیر در فرآیند شکل دهی هویت ملی، بسیار مؤثر است. مذهب علاوه بر اینکه از لحاظ کارکردی عامل مهمی در روابط اجتماعی به حساب می¬آید، موجب دلگرمی، سرزندگی، نشاط و اشتیاق عمومی است (حاجیانی،۱۳۷۹،ص۲۰۳). هویت مذهبی جوانان امروز دارای گسستگی نسبت به نسل گذشته است آن ها از قرائت ها و برداشت های سنتی تفاسیر رایج دینی گسسته اند و میزان هویت دینی کمتری را نسبت به نسل گذشته از خود نشان می دهند. می توان گفت یکی از دلایل کاهش هویت مذهبی، تعدد مراجع تفسیری می¬باشد که در دنیای مدرن اتفاق افتاده است دنیا گرایی در میان مردم بیش از پیش مشهود شده و روند سریع تری به خود گرفته است ولی باید گفت دین هنوز تأثیر چشمگیری در زندگی اجتماعی جوانان دارد آن ها در انتخاب های سرنوشت ساز زندگی خود مانند انتخاب همسر، یا انتخاب های روزمره مانند طرز پوشیدن لباس، حداقل به صورت نظری دین را یکی ازملاک ه…………………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۸۰۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “رابطه ی هویت دینی با شادمانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شهریار”

7 + شانزده =