فروشگاه

توضیحات

دانلود پایان نامه اثر بخشی آموزش غنی ‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌ آوری زنان متأهل

چکیده
این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش زنان شهرستان زرین شهر بودند که از بین آنها ۶۰ نفر بصورت نمونه در دسترس با گمارش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) و مقیاس تاب‌آوری بود. پژوهش بصورت نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و در دو گروه آزمایش و کنترل انجام پذیرفت. فرضیه پژوهش این بود که: آموزش غنی‌سازی ازدواج تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل شهرستان زرین شهر را افزایش می‌دهد. داده‌ها بصورت توصیفی و استنباطی و تحلیل کواریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش غنی‌سازی ازدواج تعهد و تاب‌آوری زنان متاهل نجف آباد را افزایش داده است (۰۵/۰p<).

کلیدواژه‌ها: غنی‌سازی ازدواج، تعهد زناشویی، تاب‌آوری

 

 ۱۳۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۵۰۰۰ تومان !!!

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ۱
۱-۱- بیان مسئله ۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
۱-۳ – اهداف پژوهش ۶
۱-۴- فرضیه‌های پژوهش ۶
۱-۵- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۶
فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش
مقدمه ۸
۲-۱- گفتار اول: تعهد زناشویی ۸
۲-۱-۱- ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی ۸
۲-۱-۲- ابعاد تعهد زناشویی ۱۱
۲-۱-۲-۱- تعهد شخصی ۱۱
۲-۱-۲-۲- تعهد اخلاقی ۱۲
۲-۱-۲-۳- تعهد ساختاری ۱۳
۲-۱-۳- تاثیرات نظری ساختار اجتماعی تعهد زناشویی ۱۳
۲-۱-۴- نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی ۱۵
۲-۱-۴-۱- نظریه‌ها و مدل‌های خاص در ارتباط باتعهد زناشویی ۱۵
۲-۱-۴-۱-۱- مدل سرمایه‌گذاری رسبالت ۱۵
۲-۱-۴-۱-۲- نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ ۱۶
۲-۱-۵- نقش کاربردی تعهد زناشویی ۱۸
۲-۲- گفتار دوم: تاب‌آوری ۲۰
۲-۲-۱- تعریف تاب‌آوری ۲۰
۲-۲-۲- الگوهای تاب‌آوری ۲۴
۲-۲-۲-۱- الگوی بلاک و بلاک ۲۴
۲-۲-۲-۲- الگوی مک کابین و همکاران ۲۵

عنوان صفحه
۲-۲-۲-۲-۱- ارزیابی انطباقی ۲۶
۲-۲-۲-۲-۲- تجارب جبرانی ۲۶
۲-۲-۲-۲-۳- حمایت اجتماعی ۲۷
۲-۲-۳- سرسختی روان شناختی ۲۷
۲-۲-۴- تاب‌آوری در خانواده ۲۹
۲-۲-۴-۱- تعریف تاب‌آوری خانوادگی ۲۹
۲-۲-۴-۲- عوامل تشکیل دهنده تاب‌آوری خانواده ۳۰
۲-۲-۴-۳- مراحل تاب‌آوری خانواده ۳۰
۲-۳- گفتار سوم: غنی‌سازی ازدواج ۳۳
۲-۳-۱- رویکردها و برنامه‌های پیشگیری ۳۳
۲-۳-۲- برنامه ارتقاء ارتباط ۳۵
۲-۳-۲-۱- تاریخچه غنی‌سازی روابط ۳۵
۲-۳-۲-۲- پایه‌های نظری ۳۶
۲-۳-۲-۳- شیوه‌های مداخله ۳۷
۲-۳-۲-۴- استراتژیهای مداخله و فرمتهای زمانی برای برنامه‌های RE 42
۲-۳-۲-۵- روشهای درمان RE 42
۲-۳-۲-۶- روشهای مداخله ۴۳
۲-۳-۲-۷- پاسخ‌های خاص رهبر یا درمانگر ۴۴
۲-۳-۲-۷-۱- تبدیل شدن ۴۴
۲-۳-۲-۷-۲- رفع مشکل ۴۴
۲-۳-۲-۷-۳- شستشو دادن ۴۵
۲-۳-۲-۸- انتخاب برنامهRE 45
۲-۳-۲-۹- اهداف برنامهRE 46
۲-۳-۳- برنامه آماده‌سازی – غنی‌سازی اولسون ۴۷
۲-۳-۳-۱- تاریخچه برنامه آماده‌سازی اولسون ۴۷
۲-۳-۳-۲- ریشه‌های نظری برنامه آماده سازی- غنی‌سازی السون ۴۷
۲-۳-۳-۳- اهداف برنامه آماده‌سازی-غنی‌سازی اولسون ۴۸
۲-۴- پیشینه‌ی پژوهشی ۴۹
عنوان صفحه
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده پیرامون اثربخشی غنی‌سازی بر تعهد زناشویی در خارج از کشور ۴۹
۲-۴-۲- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ غنی‌سازی زوجین در خارج از کشور ۵۰
۲-۴-۳- پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی غنی‌سازی ازدواج در داخل کشور ۵۱
۲-۴-۴- پژوهش‌‌های انجام شده در درزمینه‌ی تعهد زناشویی خارج از کشور ۵۲
۲-۴-۵- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تعهد زناشویی در داخل کشور ۵۳
۲-۴-۶- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه تاب‌آوری در خارج کشور ۵۵
۲-۴-۷- نتایج پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی در داخل کشور ۵۶
خلاصه و جمع‌بندی ۵۸
فصل سوم: روش‌پژوهش
مقدمه ۵۹
۳-۱- روش پژوهش ۵۹
۳-۲- جامعه آماری ۶۰
۳-۳- نمونه و روش نمونه‌گیری ۶۰
۳-۴- ابزار تحقیق ۶۱
۳-۴-۱- پرسش‌ نامه تعهدزناشویی (DCI) 61
۳-۴-۲- مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون ۶۱
۳-۵- روش اجرای پژوهش ۶۲
۳-۶- خلاصه محتوای جلسات آموزشی ۶۲
۳-۷- روش آماری ۶۳
فصل چهارم: نتایج پژوهش
مقدمه ۶۴
۴-۱- یافته‌های توصیفی ۶۴
۴-۱-۱- بررسی استنباطی داده‌ها ۶۸
۴-۱-۲- پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات ۷۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱- خلاصه طرح پژوهش ۷۷
۵-۲- بحث در یافته‌های پژوهش ۷۷

عنوان صفحه
۵-۳- نتیجه‌گیری‌کلی ۸۱
۵-۴- اعتبار پژوهش ۸۲
۵-۵- محدودیت¬های پژوهش ۸۲
۵-۶- پیشنهادات پژوهشی ۸۲
۵-۷- پیشنهادات کاربردی ۸۳
پیوست ۱ ۸۴
پیوست ۲ ۹۴
پیوست ۳ ۱۰۰
پیوست ۴ ۱۰۱
منابع و مآخذ ۱۰۳

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل (۲-۱): فرایند تاب‌آوری در خانواده ۳۱
شکل (۲-۲): مهارتهای R. E 41
شکل(۴-۱): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد زناشویی زنان در دو گروه آزمایش و کنترل ۷۱
شکل (۴-۲): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد شخصی زنان در دو گروه آزمایش و کنترل ۷۲
شکل (۴-۳): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد اخلاقی زنان در دو گروه آزمایش و کنترل ۷۳
شکل (۴-۴): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تعهد ساختاری زنان در دو گروه آزمایش و کنترل ۷۴
شکل (۴-۵): میانگین‌های تعدیل شده نمرات پس‌آزمون تاب‌آوری زنان در دو گروه آزمایش و کنترل ۷۵

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول (۳-۱): دیاگرام طرح پژوهش ۵۹
جدول (۳-۲): فراوانی توزیع متغیر تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل ۶۰
جدول (۳-۳): فراوانی و درصد متغیر سن در دو گروه آزمایش و کنترل ۶۱
جدول (۳-۴): خلاصه موضوع و دستور جلسات آموزشی ۶۲
جدول (۴-۱): فراوانی و درصد متغیر سن در دو گروه آزمایش و کنترل ۶۴
جدول (۴-۲): فراوانی توزیع متغیر تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل ۶۵
جدول (۴-۳): نتایج مقایسه سن دو گروه کنترل و آزمایش ۶۵
جدول (۴-۴): نتایج آزمون خی دو جهت سنجش فرض عدم تفاوت ۶۵
جدول (۴-۵): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تاب‌آوری دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ۶۶
جدول (۴-۶): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد زناشویی دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ۶۶
جدول (۴-۷): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد شخصی دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ۶۷
جدول (۴-۸): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد اخلاقی دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ۶۷
جدول (۴-۹): مقایسه‌ی میانگین و انحراف معیار نمرات تعهد ساختاری دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ۶۸
جدول (۴-۱۰): نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌های دو گروه ۶۸
جدول (۴-۱۱): ضریب همبستگی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با تاب‌آوری وتعهد زناشویی و عاملهای آن ۶۹
جدول (۴-۱۲): نتایج آزمون شاپیرو- ویلک در مورد نرمال بودن توزیع متغیرهای تاب‌آوری، تعهد شخصی، تعهد اخلاقی، تعهد ساختاری و تعهد زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل ۷۰
جدول (۴-۱۳): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر میزان تعهد زناشویی زنان زرین شهر در دو گروه کنترل و آزمایش ۷۱
جدول (۴-۱۴): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر میزان تعهد شخصی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه کنترل و آزمایش ۷۲
عنوان صفحه
جدول (۴-۱۵): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر میزان تعهد اخلاقی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه کنترل و آزمایش ۷۳
جدول (۴-۱۶): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی بر میزان تعهد ساختاری زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در دو گروه کنترل و آزمایش ۷۴
جدول (۴-۱۷): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش غنی‌سازی زوجین بر میزان تاب‌آوری زنان زرین شهر در دو گروه کنترل و آزمایش ۷۵
جدول (۴-۱۸): نتایج آزمون مان‌ویتنی‌یو در مورد تفاوت توزیع نمرات تاب‌آوری در دو گروه کنترل و آزمایش ۷۶
جدول (۴-۱۹): نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس‌های دو گروه ۷۶

 

 

 

فصل اول
کلیات پژوهش

 

مقدمه
ازدواج، رابطه‌ای دوجانبه، پیچیده، ظریف و پویاست که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تایید بوده است. اگرچه در نخستین روزهای ازدواج، زوجین به یکدیگر احساس‌ تعهد دائمی می‌نمایند. لیکن برخی از زوجین به تدریج دچار تعارض می‌شوند (نوابی نژاد، ۱۳۸۰). تعهد زناشویی به معنای وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن در هنگام غم و شادی، وقایع خوشایند ناخوشایند زندگی است. تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و هم برپای قصد و نیت است. زوجینی که در مورد تعهد خود در قبال همسر و دیگران به بلوغ فکری لازم نرسیده و رفتاری دوسوگرایانه را تعقیب می‌کنند، در ازدواج و در کار کردن با دیگران دچار مشکل خواهند شد و نتیجه آن، بی‌وفایی خواهد بود (مک کارتی ؛ ۱۹۹۹، به نقل ازشاه‌سیاه، ۱۳۸۷). سطح پایین تعهد زناشویی منجر به عدم رضایت و طلاق می‌گردد. یکی از نشانه‌های خانواده سالم، احساس تعهد در قبال دیگر اعضای خانواده است. در خانواده‌های متعهد، اعضا نه تنها خود را وقف آسایش و بهزیستی خانواده می‌کنند بلکه در رشد و تعالی هر یک از اعضای آن می‌کوشند (هریس ، ۲۰۰۶).
تاب‌آوری عبارت از توانایی سازگاری موفقیت‌آمیز به رغم شرایط چالش‌انگیز و تهدید کننده است (گارمزی وماستن ؛ ۱۹۹۱، به نقل از محمدی، ۱۳۸۴). تا ب‌آوری به عوامل و فرایند‌هایی اطلاق می‌شود که خط سیر رشد را از رفتارهای خطرزا به رفتارهای مناسب و سالم می‌رساند و به رغم وجود شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی می‌گردد (محمدی، ۱۳۸۴).
افراد تاب‌آور دارای رفتارهای خودشکنانه نیستند، از نظر عاطفی آرام هستند و توانایی تبدیل شرایط استرس‌زا را دارند (لتزرینگ ، ۲۰۰۵). هسته مرکزی سازه تاب‌آوری در این پیش فرض است فطرتی زیست شناختی برای رشد و کمال در هر انسان وجود دارد و به طور طبیعی و در شرایط معین می‌تواند آشکار شود (ورنر ، ۱۹۹۷).
نابسامانی در روابط زوجین با پیامدهای طولانی مدت جسمی و روانی همراه است و نیاز به کار اصولی در این زمینه دارد یکی از پرکاربرد‌ترین برنامه‌ها در این زمینه برنامه‌ی غنی‌سازی ازدواج است. غنی‌سازی ازدواج رویکردی آموزشی است که با هدف ارتقا ارتباط زوج‌ها، تلاش می‌کند زوج‌ها را نسبت به خودشان و همسرشان آگاه سازد، همدلی و صمیمیت را تقویت نماید، و مهارتهای ارتباط کارآمد و حل مسئله آنها را گسترش دهد (اولیا، ۱۳۸۷).
۱-۱- بیان مسئله
زمانی که یک ازدواج درحال شکل‌گیری است زن و شوهر با هم عهد می‌کنند تا در هر تلخی و شیرینی همدیگر را همراهی کنند و با هم بمانند و تاب بیاورند. هر فردی همسری صادق، باوفا و متعهد می‌خواهد تا در مسیر پرپیچ و خم زندگی جا ‌نماند و اگر مشکلی پیش آمد با صبر، تدبیر، مشورت و توکل آن را حل کند. زوجها آرزو دارند که اولین و آخرین عشق برای طرف مقابلشان باشند و به یکدیگر متعهد بمانند. بدون تعهد هر رابطه‌ای سطحی و ناپایدار است (آنجلیس، ۱۳۸۲).
تعهد زناشویی عهد بستن یک زوج با هم برای رسیدن به هدف و منظوری مشترک است. که باعث تداوم آن رابطه می‌شود. به نظر اشتنبرگ (۱۹۸۸؛ نقل از عباسی، ۱۳۸۷) عشق ۳ عنصر: شهوت، صمیمیت و تعهد دارد و بصورت یک مثلث در نظر گرفته می‌شود. سومین راس مثلث تعهد است، و اثر طولانی مدت برای حفظ عشق دارد. تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین چقدر برای روابط زناشویی خود ارزش قائل هستند و تا چه اندازه به حفظ و تداوم ازدواج خود می‌اندیشند (آماتور ، ۲۰۰۴). اگر تعهد در رابطه زناشویی از بین برود یکی از مهمترین مبانی ارتباط یعنی اعتماد نیز از بین می‌رود. متعهد بودن در قبال خانواده، به معنای صرف زمان و انرژی برای فعالیت‌هایی است که به نحوی به خانواده مرتبط می‌گردد. آماتور معتقد است که تعهد مفهوم مهمی است که باعث جدا کردن نظریه‌ی تغییرات اجتماعی از اقتصادی می‌شود (آماتور؛ ۲۰۰۴، به نقل از شاه‌سیاه، ۱۳۸۷). تعهد در روابط زناشویی مفهوم ویژه‌ای دارد و به معنای تک همسری و داشتن روابط عاشقانه و زناشویی تنها با یک نفر در هر زمان است. برای آن که زوجین بتوانند ارتباط عاشقانه، دراز مدت و موفقی داشته باشند، و هر دوی آنها باید در پایبند ماندن به تک همسری توافق نمایند (گود ؛ ۱۳۸۴، به نقل از عباسی، ۱۳۸۷). تعهد باعث تغییر یک ارتباط به صورت ارتباطی متقابل می‌گردد و هم چنین باعث ثبات زناشویی می‌شود. رابطه‌هایی باتعهد بالا، انعطاف‌پذیری بیشتری دارند و عملا زوجین زمانی می‌توانند از دگرگونی‌ها و آزمایش‌ها به دور باشند که در کنار یکدیگر احساس امنیت بیشتری داشته باشند (دین و اسپانسر ، ۱۹۷۴).
تاب‌آوری توانایی فرد در روبرو شدن با حوادث سخت و انطباق باشرایط و بازگرداندن تعادل به زندگی خود و همچنین اجتناب از استرس زیانبار است (یانگ ، ۱۹۹۳). تاب‌آوری زناشویی صبر و تحمل زوجین در برابر دشواریها و بحرانهای زندگی مشترک است، بدون آنکه درگیر مسئله یا بیماری خاصی شوند.
تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدیدکننده و حالتی انفعالی دررویارویی با شرایط خطرناک نیست بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامون خود است. توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی در شرایط خطرناک است (کانر و دیویدسون ، ۲۰۰۳).
ویژگیهایی از قبیل: ۱-احساس ارزشمندی، احترام قائل شدن برای خود و تواناییها ۲-مهارت حل مسئله، انعطاف‌پذیری و پیداکردن راه حلهای مختلف درباره یک مسئله ۳-کفایت اجتمایی، مهارت ارتباط بادیگران و بهره‌مندی از حمایت اجتماعی ۴- خوش بینی، احساس امید و هدف‌مندی زندگی و هدف داشتن ۵- همدلی، احساس تعلق به افراد وگروهها در میزان تاب‌آوری افراد تاثیرگذار است. علاوه بر ویژگیهای فردی، مولفه‌های محیطی مانند ۱- روابط حمایت گر و توام با توجه ۲- معیارها و انتظارات بالا و معقول ۳- ایجاد فرصت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی نیز در رشد و پروش تاب‌آوری افراد تاثیر دارد (شکیب، ۱۳۸۷). افراد تاب‌آور قادر به اعمال کنترل هستند و قادرند خود را از سر درگمی برهانند و سیستمها‌ی حمایت اجتماعی‌ و روابط خانوادگی گسترده‌تری فراهم کنند (ایساکسون ، ۲۰۰۲). افزایش و تثبیت این ویژگی‌ها نیاز به آموزش دارد که این تحقیق سعی دارد تاثیر یکی از رویکردهای خانواده درمانی به نام غنی‌سازی زوجین را بر افزایش تعهدزناشویی و تاب‌آوری بسنجد. جنبش غنی‌سازی ازدواج سهم بزرگی را در رشد و بالندگی میلیونها زوج به خود اختصاص داده است. بطور کلی برنامه غنی‌سازی زندگی زناشویی در زمینه آموزش ارتباطات به زوج ها، حل تعارضات درمیان آنان، مدیریت مالی، رضایتمندی زناشویی، فعالیت‌های زوج‌ها در هنگام فراغت، عقاید مذهبی هر یک از طرفین، رابطه بچه‌ها و والدین، رابطه خانواده و دوستان، انتظارات واقعی هر یک از زوج‌ها از همدیگر، انتظارات جنسی و نقش خویشاوندان در زندگی زناشویی فعالیت می‌کند و در این زمینه‌ها به زوج‌ها آموزش می‌دهد. برنامه‌های غنی‌سازی دارای مدل‌های متعددی می‌باشد که در این تحقیق از دو مدل (برنامه ارتقاء زوجین و آماده‌سازی اولسون) به جهت اهداف مشترک شان با تعهد و تاب‌آوری استفاده شده است و شش هدف اصلی را دنبال می‌کنند شامل ۱-گسترش توانمندی زوجها ۲- تقویت مهارتهای ارتباطی ۳- آموزش حل مسئله و تعارض ۴- گسترش اهداف شخصی زوجها و خانواده ۵- طرحهای بودجه‌بندی مالی ۶-کشف مسائل اصلی خانواده (السون ، ۱۹۹۹، به نقل ازاولیا، ۱۳۸۷). سه هدف (مهارتهای اجتماعی، حل مسئله و هدفهای شخصی) با سه ویژگی فردی افرادتاب‌آور یکسان می‌باشد. همچنین آمورش غنی‌سازی بهبود روابط بین فردی و زوجی را درپی دارد که از عوامل محیطی افزایش دهنده تاب‌آوری می‌باشد.
با آموزش مهارتهایی مثل مهارتهای ارتباطی، مقابله و ابراز وجود می‌توان تاب‌آوری و سلامت افراد را افزایش داد (استنبرگ، ۱۹۹۴؛ به نقل از سامانی، ۱۳۸۶). افراد تاب‌آور افرادی انعطاف‌پذیر هستند که در شرایط سخت بدنبال راه حل هستند و سازگاری بالایی دارند (شکیب، ۱۳۸۷). دین و اسپانسر اعتقاد داشتند که رابطه‌هایی با تعهد بالا، انعطاف‌پذیری بیشتری نیز دارند (شاه‌سیاه، ۱۳۸۸). بنابرین بین تعهد و تاب‌آوری نیز یک رابطه دوسویه وجود دارد که تعهد باعث افزایش تاب‌آوری و تاب‌آوری نیز باعث افزایش تعهد می‌شود. غنی‌سازی با هدف ارتقاء ارتباط زوجها، آنهارا آگاه و همدلی و صمیمیت را تقویت می‌کند (عدالتی شاطر، ۱۳۸۸). صمیمیت شامل ۴ مولفه: تعهد، صمیمیت عاطفی، صمیمیت شناختی و صمیمیت فیزیکی است (شاه‌سیاه، ۱۳۸۸). بنابراین غنی‌سازی بطور غیرمستقیم تعهد را افرایش می‌دهد.
با توجه به پژوهشهای موجود و نظر به این که برای حفظ و استمرار زندگی زناشویی و تحمل سالم و سازنده در برابر مشکلات، دوره‌های آموزشی از جمله آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی و مهارت‌های لازم جهت ارتقاء روابط بین فردی ضروری به نظر می‌رسد.
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش
نقش آموزش مهارت‌های ازدواج سالم یک ضرورت اساسی در جامعه فعلی ماست. سابقا این آموزش‌ها در خانواده‌ها صورت می‌گرفت اما امروزه به علت مشغله‌ی زیاد خانواده‌ها این وظیفه کم رنگ شده است. داشتن ازدواج موفق مرهون عوامل متعددی است که مهمترین آنها آموزش‌هایی در زمینه ازدواج می‌باشد (السون ، ۱۹۶۹). امروزه ارزش تعهد در روابط زناشویی به علت افزایش انواع طلاق‌ها و خیانت‌ها بسیار با اهمیت شده است.
طبق تحقیقات، تعهد زناشویی دومین عامل حفظ کننده ازدواج و فقدان آن مهمترین عامل موثر در بروز طلاق به شمار می‌آید (رینولد و فسفیلد ؛ ۱۹۹۹، به نقل از عباسی، ۱۳۸۷). طبق نظر باربارا برای یک ازدواج موفق داشتن سه رکن اساسی”جاذبه، تفاهم و تعهد” الزامی است. بدون تعهد هرگونه رابطه‌ای سطحی، ظاهری و بدون سمت و جهت خواهد بود و زوجین نخواهند توانست عمق عشق و صمیمیت را که تنها در سایه‌ی وفاداری به تعهدشان بوجود می‌آید را تجربه کنند.
تاب‌آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر است و از این رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم می‌کند (کامپفر ۱۹۹۹؛ به نقل از سامانی، ۱۳۸۶). تاب‌آوری می‌تواند با افزایش مهارت‌های اجتماعی از قبیل برقراری ارتباط، مهارت رهبری، حل مسئله، مدیریت منابع، توانایی رفع موانع موفقیت و توانایی برنامه‌ریزی تقویت گردد (ورنر و اسمیت ؛ ۱۹۹۲، به نقل از محمدی، ۱۳۸۴).
در شرایط فعلی که آمار طلاق درکشورمان بدلیل ناآگاهیهای جنسی و جنسیتی، مشکلات مالی و عاطفی، حل ناموثر تعارضات و کمبود اطلاعات افزایش پیدا کرده است. ضرورت آموزش در این زمینه‌ها پر رنگ‌تر می‌شود. یکی از سودمندترین آموزش‌ها در این زمینه آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی (مدل ارتقاء زوجین و آماده‌سازی اولسون) می‌باشد که دارای سطوح بالایی از اعتبار است. از نتایج این تحقیق می‌توان به عنوان برنامه‌ای جهت تقویت مهارتهای زندگی زوجین استفاده کرد.
۱- استفاده در مراکز ازدواج و کلینیک‌های آموزش خانواده جهت آموزشهای پیش از ازدواج.
۲- استفاده جهت آموزش به مشاوران خانواده و ازدواج.
۳- استفاده در مراکز خدمات بهداشت روانی.
۱-۳ – اهداف پژوهش
۱- تعیین میزان تاثیر آموزش غنی‌سازی بر تعهد زناشویی زنان شهرستان نجف آباد.
۲- تعیین میزان تاثیر آموزش غنی‌سازی بر ابعاد تعهد زناشویی(تعهد اخلاقی، تعهد شخصی و تعهد ساختاری) زنان شهرستان نجف آباد.
۲- تعیین میزان تاثیر آموزش غنی‌سازی بر تاب‌آوری زنان شهرستان نجف آباد.
۱-۴- فرضیه‌های پژوهش
۱- آموزش غنی‌سازی زوجین بر میزان تعهد زناشویی زنان زرین شهر مؤثر است.
۲- آموزش غنی‌سازی زوجین بر ابعاد تعهد زناشویی زنان زرین شهر مؤثر است.
۳- آموزش غنی‌سازی زوجین بر میزان تاب‌آوری زنان زرین شهر مؤثر است.
۱-۵- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعهد زناشویی
الف) تعریف مفهومی: تعهد معنایش این است که فرد به همسرش وفادار است و از همسر دیگری به هر شکل و شمایل که باشد اجتناب می‌کند (کلارک ، ۱۳۸۸؛ ترجمه از قرچه داغی، ص. ۵۳).
ب) تعریف عملیاتی: تعهد زناشویی در این پژوهش عبارت از نمراتی است که زوجین از پرسشنامه ۴۴ سوالی تعهد زناشویی آدامز و جونز (۱۹۹۷) بدست می‌آورند. نمرات بین۰ تا ۱۷۲ است. هرچه نمره افراد بالاتر باشد، میزان تعهد آنان به همسر و ازدواجشان بالاتر است. ابعاد تعهد زناشویی در این پرسشنامه، تعهد شخصی، تعهد اخلاق……………..
…………………………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۵۰۰۰ تومان 

نقد وبررسی

  1. مدیر سایت

    پایا نامه کارشناسی ارشد تاب آوری زنان متاهل

افزودن نقد و بررسی

17 − پنج =