فروشگاه

بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3049

قیمت : تومان32,000 تومان5,000

توضیحات

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع جدید 

بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان 

چکیده
پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خودشکوفایی با اضطراب مرگ در بین دانشجویان انجام شده است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر را ۲۱۰ نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبتشکیل می دهند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش مقیاس اضطراب مرگ (DAS)، مقیاس خود شکوفایی (SISA) و مقیاس تصویر ذهنی خدا بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های آماری بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و با توجه به سوالات و فرضیه های پژوهش از شاخص های گوناگون آمار توصیفی و مدل های متناسب آمار استنباطی: همبستگی، رگرسیون چندگانه، استفاده شد.
با تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش این نتایج بدست آمد: فرضیه ی پژوهشی اول محقق که عبارت بود از: ” بین تصویر ذهنی از خدا وخود شکوفایی ارتباط وجود دارد” با میزان ۹۹% اطمینان تایید شد. همچنین فرضیه ی پژوهشی دوم محقق که عبارت بود از:” بین تصویر ذهنی از خدا و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد” نیز با میزان ۹۹% اطمینان تایید شد. فرضیه ی پژوهشی سوم محقق که عبارت بود از:” بین خود شکوفایی و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد” با میزان ۹۹% اطمینان تایید شد.

کلید واژه: تصویر ذهنی از خدا، خود شکوفایی، اضطراب مرگ، معنویت، دلبستگی.

 ۸۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه قیمت ۵۰۰۰ تومان !!! 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست جدول‌ها ح‌
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۸
۲-۱- بیان مسئله ۹
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳
۴-۱- اهداف تحقیق ۱۳
۵-۱- فرضیه های اصلی تحقیق ۱۴
۶-۱- متغیرهای پژوهش ۱۴
۷-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۴
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۱-۲- مقدمه ۱۶
۱-۲-۲- تعریف اضطراب مرگ ۱۷
۲-۲-۲- ویژگی های اضطراب مرگ ۱۷
۳-۲-۲- پیشایندهای اضطراب مرگ ۲۳
۴-۲-۲- پیامدهای اضطراب مرگ ۲۳
۵-۲-۲- تلویحات بالینی ۲۴
۶-۲-۲- دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی ۲۵
۷-۲-۲- تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ ۲۷
۳-۲- خود شکوفایی ۲۸
۱-۳-۲- تعریف خود شکوفایی ۲۹
۲-۳-۲- دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی ۳۰
۱-۲-۳-۲- دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) ۳۰
۲-۲-۳-۲ دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) ۳۱
۳-۲-۳-۲ دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) ۳۱
۳-۳-۲- چهارده ویژگی افراد خود شکوفا ۳۳
۴-۳-۲- ماهیت آشفتگیهای هیجانی ۳۵
۵-۳-۲ مقایسه دو انگیزه اساسی ۳۶
۶-۳-۲ انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند ۳۷
۴-۲- تصویر ذهنی از خدا ۴۰
۱-۴-۲- تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا ۴۰
۲-۴-۲- پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا ۴۰
۳-۴-۲- تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی ۴۱
۴-۴-۲- ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا ۴۱
۵-۴-۲- نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا ۴۲
۶-۴-۲- ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته ۴۴
۱-۶-۴-۲- رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی ۴۵

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه ۵۱
۲-۳- طرح پژوهش ۵۱
۳-۳- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۵۱
۴-۳- ابزار پژوهش ۵۲
۵-۳- شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.
۶-۳- روش تحلیل آماری ۵۵
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش
۱-۴- مقدمه ۶۸
۲-۴- شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ۵۶
۳-۴- بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل استنباطی ۶۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۱-۵- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۲-۵- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۳-۵- بررسی فرضیه اول پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۶۱
۴-۵- بررسی فرضیه دوم پژوهش ………………………………………………………………………………………… ۶۲
۵-۵- بررسی فرضیه سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۶۳
۶-۵- محدودیتهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۷-۵- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۱-۷-۵- پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………. ۶۵
فهرست¬منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۴ : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش ۵۲
جدول ۲-۴ : جدول فراوانی و درصد جنسیت ۵۳
جدول ۳-۴ : جدول فراوانی و درصد تاهل ۵۳
جدول ۴-۴ : جدول فراوانی و درصد تحصیلات ۵۴
جدول ۵-۴ : جدول فراوانی و درصد سن ۵۴
جدول ۶-۴ : ماتریس همبستگی تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی و اضطراب مرگ ۵۶
جدول ۷-۴ : ضرایب تعیین مولفه های پذیرش، مشیت الهی و خود شکوفایی ۵۸
جدول ۸-۴ : آزمون ANOVA برای بررسی پیش بینی متغیر اضطراب مرگ از طریق متغیرهای پیش بین مولفه های تصویر ذهنی از خدا وخود شکوفایی ۵۸
جدول ۹-۴ : ضرایب اثر برای متغیر اضطراب مرگ از طریق متغیر های پیش بین مولفه های تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی ۵۹

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه
اضطراب جزیی انکار نا پذیر از وجود انسانها است. هر روزه ما بنا بر دلایل متعددی میزانی از اضطراب و دلهره را تجربه می کنیم . مرگ یکی از مقولات اضطراب زا است.
نیاتانگا و دیوات ، (۲۰۰۶) مطرح کردند که مواجهه با مرگ و اضطراب ناشی از اجتناب ناپذیر بودن مرگ یک کیفیت روانشناختی جهان شمول برای تمامی انسانها محسوب می شود. علی رغم پیشرفت های صورت گرفته در زمینه خدمات بهداشتی، افزایش طول عمر و امکانات پیشرفته درمانی، مرگ یک واقعیت انکار ناپذیر در نزد متخصصان بهداشت و سلامت محسوب می¬شود. به اعتقاد بکر ، (۱۹۷۳) انسان ها تنها موجوداتی هستند که باید یاد بگیرند که چگونه با هوشیاریشان نسبت به فنا پذیری خود زندگی کنند و با آن ساز گار شوند. ” اضطراب مرگ ” اصطلاحی است که به منظور مفهوم سازی ترس و هراس انسان از آگاهی نسبت به مرگ، به کار رفته است ( عبد الخالق ، ۲۰۰۵).
بلسکی (۱۹۹۹)، اضطراب مرگ را در غالب: ” افکار، ترس ها ، هیجان ها در مورد آنچه در پایان زندگی رخ می دهد و آنچه ما تحت شرایط عادی تجربه می¬کنیم” تعریف می کند. بلسکی می گوید افراد در زندگیشان درجات متفاوتی از اضطراب مرگ را تجربه می کند. اکثریت بزرگسالان در آمریکا گزارش می کنند که میزان اندکی از اضطراب مرگ را تجربه می کنند. اما هیسلیپ ، (۲۰۰۷) معتقد است که افراد اضطرابهایشان را در مورد مرگ در اجتماعات و گروههای مربوط به حرفه شان به آسانی پنهان می کنند. مطالعات صورت گرفته مبین آن است که علی رغم انکار اضطراب مرگ افراد فشار ها و نشانه های روان شناختی ناشی از اضطراب مرگ را تجربه می کنند. به نظر می رسد که این شواهد تاییدی بر نظریه بلسکی مبنی بر تجربه دائمی بودن اضطراب مرگ در انسان ها است. یافته های فیفل و برانسکوم (۱۹۷۳) نیز همسو با این نظریه است بعضی از افراد در مقابل اضطراب مرگ خود کنترلی بیشتری دارند و اجازه نمی دهند عملکرد روزانه شان مختل شود. با این وجود هیچکس قادر به سرکوب کردن کامل احساسات زیربنایی منفی مرتبط با اضطراب مرگ نیست (کاستن بام،۲۰۰۳).
۲-۱- بیان مسئله
پژوهش های صورت گرفته بر روی سازه اضطراب مرگ حاکی از وجود تفاوت های جنسیتی در این زمینه است.
در آمریکا زنان نسبت به مردان سطوح بالاتری از اضطراب مرگ را گزارش کرده اند (کاستن بام، ۲۰۰۳).
بررسی ها نشان می دهد که سن به عنوان یک عامل معنا دار در ادراک اضطراب مرگ عمل میکند(روساک و دیگران ، ۲۰۰۷) .رابینز و دیگران (۱۹۹۲) در بررسی های خود دریافته اند که آزمودنی های جوان در زمینه کیفیت مواجه شدن و اداره کردن مرگ، دارای سطوح بالاتری از اضطراب مرگ هستند. در مقابل بررسی ها نشان می دهد آن دسته از سالمندانی که دارای مشکلات جسمانی و روان شناختی پایین¬تری بوده و از یکپارچگی خود پایین¬تری برخوردار بودند از اضطراب مرگ بالاتری رنج می بردند. بررسی ها نشان می دهد که اضطراب مرگ در میانسالان در بالاترین سطح خود است. سپس در اواخر میانسالی کاهش پیدا کرده و در سالمندان ثابت باقی می ماند (فارتنر و نیمییر ، ۱۹۹۹). در پژوهشی دیگر دریافتند که افراد میانسال در مقایسه با سالمندان اضطراب مرگ بیشتری را تجربه می کنند، زیرا بین خواسته های خود و زمان مورد انتظار سپری شده در زندگیشان، ناهماهنگی احساس می کنند. بنابراین, تفاوت مهمی در میزان آگاهی هوشیارانه از اضطراب مرگ در سنین رشدی متفاوت، به چشم می¬خورد (سیسیرلی ، ۲۰۰۶).
از سوی دیگر, بررسی ادبیات پژوهشی اضطراب مرگ نشان می دهد که ” خود شکوفایی ” و سازه های مرتبط با آن از جمله عواملی هستند که می توانند کیفیت اضطراب مرگ در نزد افراد را تعدیل کنند. میل به خود شکوفایی انگیزه بنیادین همه انسان ها است (پترسون ، ۱۹۸۵). سایر روانشناسان (گلدستین ، آنجلا ، راجرز و کوبس ) نیز در پژوهش های خود به نتایج مشابه ای دست یافته اند. آنجلا (۱۹۴۱) در تعریف زندگی معتقد است که زندگی یعنی، گسترش توانمندی های خود و گرایش ارگانیزم به کسب استقلال بیشتر و یا خود تعیین گری. او در ادامه خود شکوفایی را به عنوان گرایشی به سمت زندگی هدفمند تلقی می کند. به نظر شولتس تلاش برای حصول سطح پیشرفته کمال وتحقق بخشیدن یا از قوه به فعل رساندن تمامی استعدادهای بالقوه آدمی امری ضروری است وجزئی از سلامت روان محسوب می شود. بلسکی ( ۱۹۴۵) در تعریف خود شکوفایی به نیاز بنیادین ارگانیزم برای یکپارچگی، خود نظم دهی و ادراک خود منسجم اشاره می کند. آلپورت از اصطلاح “انسان بالیده” برای بیان مفهوم شخصیت سالم وخودشکوفا استفاده می¬کند(سعیدی نژاد، زهره، ۱۳۸۷).
راجرز (۱۹۵۱) از عباراتی مانند استقلال ، خود تعیین¬گری، یکپارچگی و خود شکوفایی استفاده کرده است. راجرز در بیان دیدگاهش نسبت به شخصیت سالم گرایش و انگیزه اصلی انسان را خود شکوفا یی می داند. بنابراین اگرچه نویسندگان از عبارت های متفاوتی مانند ارتقاء خود، تحقق خود و خود شکوفایی برای مشخص کردن یک انگیزه بنیادین که در همه افراد وجود دارد، استفاده کرده اند اما به نظر می رسد مفهوم یا پدیده مشابه ای را مد نظر داشته اند. همه افراد برای تحقق ظرفیت های خود از فرایند خود شکوفایی استفاده می کنند ( پترسون، ۱۹۸۵).
افراد وقتی به دوران بزرگسالی می رسند دست به مرور زندگی می زنند . در طول بازنگری اگر معنا یا هدفی در زندگیشان بیابند به یکپارچگی خود می رسند، از سوی دیگر اگر در طول این بازنگری فرصت های از دست رفته زیادی را ببینند، در نتیجه به یکپارچگی خود، دست نیافته اند. طبق این نظریه بزرگسالانی که به این سطح از یکپارچگی می رسند باید کمترین میزان اضطراب مرگ را داشته باشند که از این طریق به یک زندگی معنا دار دست خواهند یافت (اریکسون ، ۱۹۵۰).
از دیدگاه آلپورت انگیزه شخصیت سالم اهداف و برنامه های آینده او است. یعنی تلاش برای آینده به کل شخصیت آدمی یگانگی ویکپارچگی می بخشد (سعیدی نژاد، زهره، ۱۳۸۷).
کوئین و رزنیکوف (۱۹۸۵) رابطه ای بین اضطراب مرگ و احساس هدفمندی در زندگی و ادراک زمان دریافته اند. افراد برخوردار از احساس هدفمندی کم در زندگی، از اضطراب مرگ و حساسیت نسبت یه آینده بیشتری رنج می برند. هر اندازه افراد مسن تر می شوند، آگاهی از آینده و ادراک از نقش مثبت خود در آینده برای آنها کم رنگ تر می شود. این امر به نوبه خود باعث می شود که سطح سلامت سالمندان تحت تاثیر اضطراب مرگ کاهش پیدا کند (کاستن بام، ۲۰۰۳).
به نظر مازلو شرط مهم دست یافتن به “تحقق خود” سن است. ظاهرا” خواستاران تحقق خود میانسال یا سالخورده¬اند. جوانان نمی توانند کاملا” خواستار خود شکوفایی باشند, اما می توانند به سوی خود شکوفایی پیش بروند و از خود ویژگیهایی نشان دهند که حاکی از توجه به بلوغ و سلامت روان باشد. به اعتقاد مازلو (۱۹۵۶) افراد خود شکوفا راجع به ماهیت انسانی خود احساس گناه ، شرمساری، ضعف، کمبود و قصور نمی کنند. آنها برای خودشان و دیگران احترام قائل¬اند “ارزش خود” یک سازه مشتق شده فرهنگی است که به عوامل اجتماعی وابسته است. این سازه اساسا” دارای یک کارکرد دفاعی است و از فرد در مقابل ترس های زیر بنایی دفاع می کند (بیزنسکی و دیگران ، ۲۰۰۴ و تامر ، ۱۹۹۳).
یکی دیگر از متغیر هایی که به نظر می رسد می تواند میزان تجربه اضطراب مرگ را تحت تاثیر قرار دهد، دینداری و سازه های مرتبط با آن است.
در طول پیوستار از سنین پایین تا بزرگسالی، سطح دینداری افراد می تواند تاثیر عمیقی بر میزان اضطراب مرگ تجربه شده توسط افراد در طول زندگی داشته باشد ( کاستن بام، ۲۰۰۳). نتایج و یافته های پژوهش های صورت گرفته در زمینه رابطه بین متغییر های دینی و اضطراب مرگ، متناقض است. نتایج یک بررسی صورت گرفته بر روی دانشجویان نشان داد آن دسته از دانشجویانی که از دینداری بالاتری برخوردا بودند، اضطراب مرگ کمتری گزارش کردند. این یافته مبین آن است که باور های دینی به مثابه یک حایل در برابر اضطراب مرگ عمل نموده و فراهم آورنده بافتی از معنا برای مرگ هستند. به طور مشابه ای اطمینان و باور نسبت به تداوم زندگی مطلوب و مثبت در پس از مرگ با اضطراب مرگ در بیماران لاعلاج رابطه دارد (اسمیت، نهمکس و چارتر ،۱۹۸۴).
بررسی های صورت گرفته بر روی سالمندان نیز نشان می دهند که باور به عذاب و پاداش پس از مرگ، پیش بینی کننده رابطه بین اضطراب مرگ و دینداری است (فارتنر و نیمییر ، ۱۹۹۹).

یکی دیگر از مفاهیم وابسته به دینداری و معنویت ” تصویر ذهنی از خدا ” است. برادشاو و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهش خود دریافته اند که تصویر ذهنی مثبت از خدا به صورت معکوسی با گستره وسیعی از اختلالات روانی در ارتباط می باشد. پژوهشگران همچنین به این نتیجه رسیدند که تصویر ذهنی بیماران روانی در مقایسه با تصویر ذهنی افراد عادی از خدا، منفی تر بوده است. این امر روشن کننده ارتباط تنگاتنگ تصویر ذهنی از خدا با سلامت روان است. افرادی که تصویر ذهنی مثبت تری از خداوند دارند اضطراب پایینتری تجربه می¬کنند و افرادی که خداوند را تنبیه کننده می دانند، اضطراب و پرخاشگری بالاتری نسبت به دیگران نشان می دهند.
تیز دل و همکاران (۱۹۹۷) همبستگی معنا داری را بین پذیرش خود، پذیرش دیگران و داشتن تصویر ذهنی مثبت از خدا پیدا نمودند. کرکپاتریک و شیور (۱۹۹۹) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دلبستگی ایمن و داشتن تصویر ذهنی مثبت از خداوند با رضایت بالاتری از زندگی، کاهش سطح اضطراب و افسردگی افراد و کاهش بیماری های جسمی توام بوده است ( غباری بناب، باقر، حدادی کوهساری، علی اکبر، ۱۳۸۹)……………………..
………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۵۰۰۰ تومان !!!

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب”

هشت + نه =