فروشگاه

توضیحات

پایان نامه توسعه کارآفرینی

امروزه عصر منابع طبیعی , جای خود را به عصر دانش , فناوری , کارآفرینی و نوآوری داده است, بر این اساس به کارگیری فرصت ها و پتانسیل های ناشی از عوامل مذکور در اولویت اصلی برنامه ها و استراتژی های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار دارد , به گونه ای که یکی از پایه ها و   بنیان های توسعه کارآفرینی کارآفرینان می باشند , افرادی که با اتکاء به توان ذهنی , بکارگیری نوآوری به همراه پذیرش ریسک معقول, شجاعت, قاطعیت و مسئولیت پذیری زمینه اعتلای جامعه , رشد اقتصادی سریع و توسعه پایدار کشور خویش را فراهم می نمایند. هدف اصلی از نگارش تحقیق حاضر, بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در شهرستان کاشان می باشد,

هدف مذکور به وسیله متغیرهایی نظیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان, ویژگیهای رفتاری کارآفرینان, آموزش های فنی وحرفه ای , مهارت های فنی و حرفه ای , کسب و کار جدید , به عنوان سوال های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیق همبستگی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر به وسیله پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق را آموزش دیدگان مهارتهای مختلف سازمان فنی و حرفه ای و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان کاشان تشکیل می دهد و در آن از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.

 

در این تحقیق از آزمون t تک نمونه, جهت تایید یا رد هر یک از سوالات تحقیق , از آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک عامله برای بررسی معنی دار بودن اختلاف بین سوالات تحقیق بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی , از آزمون توکی جهت مقایسه زوجی متغیرها بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی,

و در نهایت از آزمون فریدمن جهت تعیین اولویت متغیرهای مذکور استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که کلیه متغیرهای مورد بررسی در این پایان نامه در توسعه کارآفرینی موثر بوده است, نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور و مدیران سازمآنهای دولتی و خصوصی قرار گیرد تا با شناخت و تقویت این ویژگیها , زمینه ی اعتلا, رشد اقتصادی سریع و توسعه پایدار کشور و سازمان خویش را فراهم نمایند

 

واژگان کلیدی: کارآفرین, کارآفرینی , خلاقیت, نوآوری, آموزش کارآفرینی مهارت های کارآفرینی, سازمان, آموزش, آموزش فنی و حرفه‌ای, توسعه اقتصادی, کسب و کار پایان نامه توسعه کارآفرینی

 

 ۱۷۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه توسعه کارآفرینی را دانلود کنید

 

 

 

 

فهرست مطالب پایان نامه توسعه کارآفرینی

عنوان                                                                       شماره صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………….. ۲

پایان نامه توسعه کارآفرینی

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- شرح و بیان مسئله…………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….. ۶

۱-۳- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۴- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۶- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷- روش کار تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۸- تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)……………………………………………. ۱۰

۱-۸-۱- پیشینه تحقیق در داخل کشور………………………………………………………………… ۱۰

۱-۸-۲- پیشینه تحقیق در خارج کشور……………………………………………………………….. ۱۴

۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………. ۱۴

۱-۱۰- ساختار فصول آینده……………………………………………………………………………… ۱۷

خلاصه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

پایان نامه توسعه کارآفرینی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

بخش اول:

۱-۱- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور………………………………………………………….. ۲۱

۱-۲- پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور………………………………………………. ۲۱

۱-۳- فلسفه آموزش………………………………………………………………………………………. ۲۲

۱-۴- اهـداف و نـگـرش سـازمـان……………………………………………………………………. ۲۲

۱-۵- تعریف آموزشهای فنی و حرفه ای……………………………………………………………… ۲۳

۱-۶-اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای………………………………………………….. ۲۴

۱-۷- ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای………………………………. ۲۶

۱-۸- آموزش، مهارت و اشتغال………………………………………………………………………… ۲۷

۱-۹- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای……………… ۲۹

۱-۹-۱- نقش آموزش های فنی و حرفه ای در سیاست………………………………………….. ۳۱

۱-۹-۲- نقش فرآیندی (Process role) آموز های فنی و حرفه ای…………………………. ۳۱

۱-۹-۳- نقش جامعه پذیری سیاسی آموزش های فنی و حرفه ای……………………………… ۳۲

۱-۱۰- لزوم توجه به کیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای……………………………………. ۳۳

۱-۱۰-۱- آلمان……………………………………………………………………………………………. ۳۳

۱-۱۰-۲- آفریقای جنوبی………………………………………………………………………………… ۳۴

۱-۱۰-۳- ایالات متحده آمریکا…………………………………………………………………………. ۳۴

۱-۱۰-۴- بریتانیا…………………………………………………………………………………………… ۳۴

۱-۱۰-۵- نیوزلند………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۱-۱۲- تفاهم نامه همکاری آموزشی…………………………………………………………………… ۳۵

پایان نامه توسعه کارآفرینی 

بخش دوم: پایان نامه توسعه کارآفرینی

۲-۱- تعاریف کارآفرین………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۲- تعاریف کارآفرینی…………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۳- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی……………………………………………………………………. ۳۸

۲-۳-۱- دوره اول: قرن ۱۵، ۱۶ میلادی «صاحبان پروژه های بزرگ»…………………………… ۳۸

۲-۳-۲- دوره دوم…………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۳-۳- دوره سوم………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۳-۴- دوره چهارم……………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۳-۵- دوره پنجم……………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۴- ویژگی های کارآفرینان……………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۴-۱- ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ها……………………………………………………………. ۴۰

۲-۴-۲- ویژگی های رفتاری کارآفرین ها……………………………………………………………. ۴۰

۲-۴-۲-۱- ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه………………………………………………………. ۴۰

۲-۴-۲-۲- ویژگی های تجربی…………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۵- اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی………………………………………………………….. ۴۱

۲-۶- انواع وظایف واقعی کارآفرینی…………………………………………………………………… ۴۴

۲-۷- انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۷-۱- فردی……………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۷-۲- گروهی…………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۸- ارتباط خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی…………………………………………………………. ۴۶

۲-۹- کارآفرین چگونه کارآفرینی می کند؟…………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۰- مهارت های کارآفرینی………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱۰-۱- مهارت های شخصی کارآفرینی……………………………………………………………. ۴۹

۲-۱۰-۲- مهارت های مدیریتی کارآفرینی……………………………………………………………. ۴۹

۲-۱۰-۳- مهارت های فنی کارآفرینی…………………………………………………………………. ۴۹

۲-۱۱- متغیرهای مهارت های کارآفرینی……………………………………………………………… ۵۰

۲-۱۱-۱- متغیرهای مهارت های شخصی کارآفرینی……………………………………………….. ۵۰

۲-۱۱-۲- متغییرهای مهارت های مدیریتی کارآفرینی………………………………………………. ۵۲

۲-۱۱-۳- متغیرهای مهارت های فنی کارآفرینی…………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۲- جایگاه کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف……………………………………… ۵۷

۲-۱۲-۱- دیدگاه دانشمندان علوم اقتصادی………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۲-۲- دیدگاه محققین علوم رفتاری نسبت به کارآفرینی………………………………………. ۵۹

۲-۱۲-۳- دیدگاه دانشمندان مدیریت نسبت به کارآفرینی…………………………………………. ۶۰

۲-۱۳- عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی……………………………………………………………….. ۶۲

۲-۱۴- عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی……………………………………. ۶۳

۲-۱۵- آموزش و ترویج کارآفرینی…………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۱۶- تحصیل کارآفرینی- شیوه های آموزشی……………………………………………………… ۶۴

۲-۱۷- دانشگاه کارآفرین………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۱۸- سابقه کارآفرینی در ایران………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۱۹- فرهنگ کارآفرینی در ایران………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۲۰- اقدامات انجام شده در ایران جهت کارآفرینی………………………………………………. ۷۱

۲-۲۰-۱- کارآفرینی و اقتصاد…………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۲۰-۲- کارآفرینی و رشد اقتصادی………………………………………………………………….. ۷۲

۲-۲۰-۳- کارآفرینی و رشد فن آوری…………………………………………………………………. ۷۲

۲-۲۰-۴- کار آفرینی و اشتغال…………………………………………………………………………… ۷۲

۲-۲۰-۵- کارآفرینی و خصوصی سازی……………………………………………………………….. ۷۳

۲-۲۱- کسب و کار چیست؟……………………………………………………………………………. ۷۵

۲-۲۲- مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک……………………………………………………….. ۷۶

۲-۲۳- چرخه ی حیات کسب و کارهای کارآفرینانه……………………………………………….. ۷۷

۲-۲۴- چرخه عمر کارآفرینی- استراتژی آغاز یک کسب و کار………………………………….. ۷۹

پایان نامه توسعه کارآفرینی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۳-۱- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۲- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۳- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………. ۸۴

۳-۴- روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………. ۸۵

۳-۵- پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… ۸۶

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۶-۱- روایی پرسشنامه (اعتبار)……………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه (اعتماد)……………………………………………………………………… ۸۷

۳-۷- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………… ۸۸

۳-۸- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………. ۸۸

۳-۹- مدل ترسیمی تحقیق……………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۱۰- روش های آماری مورد استفاده………………………………………………………………… ۸۹

۳-۱۰-۱- آزمون t تک نمونه……………………………………………………………………………. ۹۰

۳-۱۰-۲- آزمون t مستقل……………………………………………………………………………….. ۹۰

۳-۱۰-۳- آزمون تحلیل واریانس یک عامله………………………………………………………….. ۹۰

۳-۱۰-۴- آزمون LSD………………………………………………………………………………….. 90

۳-۱۰-۵- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………. ۹۱

خلاصه……………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

پایان نامه توسعه کارآفرینی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۴-۱- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………… ۹۳

۴-۱-۱- جنسیت…………………………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۱-۲- سن………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۱-۳- تحصیلات……………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۲- استفاده از تحلیل آماری برای تایید گروه بندی اولیه پرسشنامه شخصیتی نئو…………… ۹۶

۴-۳- آمار توصیفی سوالات تحقیق…………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۴- بررسی آمار توصیفی مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه……………………………. ۱۰۳

۴-۵- تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۶- یافته های جانبی………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۴-۶-۱- جنسیت…………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

۴-۶-۲- سن…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

۴-۶-۳- تحصیلات……………………………………………………………………………………… ۱۳۸

۴-۷- رتبه بندی سوالات تحقیق………………………………………………………………………. ۱۳۹

۴-۸- مدل نهایی تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۴۰

خلاصه……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱

پایان نامه توسعه کارآفرینی

پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۵-۱- خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۵-۲- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۵-۲-۱- یافته های اصلی تحقیق……………………………………………………………………… ۱۴۵

۵-۲-۲- یافته های جانبی تحقیق……………………………………………………………………… ۱۴۶

۵-۳- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۴۷

۵-۴- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

۵-۴-۱- پیشنهادهای اصلی…………………………………………………………………………….. ۱۴۷

۵-۴- ۲- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………… ۱۴۸

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………… ۱۵۲

ضمائم………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

صفحه عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………….. ۱۶۰

 

پایان نامه توسعه کارآفرینی

 

پایان نامه توسعه کارآفرینی

پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                       شماره صفحه

جدول ۲-۱- نقش های کارآفرینان از دید برخی اقتصاددآنان……………………………………… ۵۹

جدول۲-۲- ویژگی های شخصیتی کارآفرینان از دید برخی از محققین علوم رفتاری……….. ۶۰

جدول ۲-۳- جدول تغییرات مورد انتظار در موسسات خصوصی شده با توجه به کارآفرینی. ۷۵

جدول ۳-۱- طیف لیکرت……………………………………………………………………………….. ۸۶

جدول ۳-۲- سوالات پشتیبانی کننده مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق……………………. ۸۶

جدول ۳-۳- مدل ترسیمی تحقیق…………………………………………………………………….. ۸۹

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………… ۹۳

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………… ۹۴

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………….. ۹۵

جدول ۴-۴- جدول مرتب شده تحلیل عاملی با استفاده از روش واریماکس………………….. ۹۶

جدول ۴-۵- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان………….. ۹۸

جدول ۴-۶- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای رفتاری کارآفرینان…………….. ۹۹

جدول ۴-۷- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه آموزشهای فنی و حرفه ای کارآفرینان… ۱۰۰

جدول ۴-۸- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه مهارت های کارآفرینان………………….. ۱۰۱

جدول ۴-۹- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای کسب و کار کارآفرینان…….. ۱۰۲

جدول ۴-۱۰- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱…………………………………………………….. ۱۰۳

جدول ۴-۱۱- آمار توصیفی مربوط به سوال۲ …………………………………………………….. ۱۰۴

جدول ۴-۱۲- آمار توصیفی مربوط به سوال ۳…………………………………………………….. ۱۰۵

جدول ۴-۱۳- آمار توصیفی مربوط به سوال ۴…………………………………………………….. ۱۰۶

جدول ۴-۱۴- آمار توصیفی مربوط به سوال ۵…………………………………………………….. ۱۰۷

جدول ۴-۱۵- آمار توصیفی مربوط به سوال ۶…………………………………………………….. ۱۰۸

جدول ۴-۱۶- آمار توصیفی مربوط به سوال ۷…………………………………………………….. ۱۰۹

جدول ۴-۱۷- آمار توصیفی مربوط به سوال ۸…………………………………………………….. ۱۱۰

جدول ۴-۱۸- آمار توصیفی مربوط به سوال ۹…………………………………………………….. ۱۱۱

جدول ۴-۱۹- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۰…………………………………………………… ۱۱۲

جدول ۴-۲۰- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۱…………………………………………………… ۱۱۳

جدول ۴-۲۱- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۲٫ …………………………………………………. ۱۱۴

جدول ۴-۲۲- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۳…………………………………………………… ۱۱۵

جدول ۴-۲۳- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۴…………………………………………………… ۱۱۶

جدول ۴-۲۴- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۵…………………………………………………… ۱۱۷

جدول ۴-۲۵- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۶…………………………………………………… ۱۱۸

جدول ۴-۲۶- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۷…………………………………………………… ۱۱۹

جدول ۴-۲۷- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۸…………………………………………………… ۱۲۰

جدول ۴-۲۸- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۹…………………………………………………… ۱۲۱

جدول ۴-۲۹- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۰…………………………………………………… ۱۲۲

جدول ۴-۳۰- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۱…………………………………………………… ۱۲۳

جدول ۴-۳۱- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۲…………………………………………………… ۱۲۴

جدول ۴-۳۲- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۳…………………………………………………… ۱۲۵

جدول ۴-۳۳- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۴…………………………………………………… ۱۲۶

جدول ۴-۳۴- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۵…………………………………………………… ۱۲۷

جدول ۴-۳۵- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۶…………………………………………………… ۱۲۸

جدول ۴-۳۶- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۷…………………………………………………… ۱۲۹

جدول ۴-۳۷- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۸…………………………………………………… ۱۳۰

جدول ۴-۳۸- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۹…………………………………………………… ۱۳۱

جدول ۴-۳۹- آمار توصیفی مربوط به سوال ۳۰…………………………………………………… ۱۳۲

جدول ۴-۴۰- فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………… ۱۳۳

جدول ۴-۴۱- فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………….. ۱۳۳

جدول ۴-۴۲- فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………. ۱۳۴

جدول ۴-۴۳- فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………………….. ۱۳۴

جدول ۴-۴۴- فرضیه پنجم تحقیق……………………………………………………………………. ۱۳۵

جدول ۴-۴۵- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس جنسیت۱۳۶

جدول ۴-۴۶- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس سن…… ۱۳۷

جدول۴-۴۷- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس تحصیلات۱۳۸

جدول۴-۴۸- رتبه بندی سوالات تحقیق…………………………………………………………….. ۱۳۹

 

پایان نامه توسعه کارآفرینی

 

 

 

 

پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                       شماره صفحه

نمودار ۲-۱- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای…….. ۳۰

نمودار ۲-۲- نمودار فرایند کارآفرینی…………………………………………………………………… ۴۶

نمودار ۲-۳- ویژگی های کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت……………………………….. ۶۱

نمودار۲-۴- مراحل ایجاد و توسعه ی کسب و کار………………………………………………… ۷۸

نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………… ۹۳

نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………… ۹۴

نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………….. ۹۵

نمودار ۴-۴- نمودار کفایت نمونه گیری KMO……………………………………………………. 97

نمودار ۴-۵- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱………………………………………………………. ۱۰۳

نمودار ۴-۶- آمار توصیفی مربوط به سوال۲……………………………………………………….. ۱۰۴

نمودار ۴-۷- آمار توصیفی مربوط به سوال ۳………………………………………………………. ۱۰۵

نمودار ۴-۸- آمار توصیفی مربوط به سوال ۴………………………………………………………. ۱۰۶

نمودار ۴-۹- آمار توصیفی مربوط به سوال ۵………………………………………………………. ۱۰۷

نمودار ۴-۱۰- آمار توصیفی مربوط به سوال ۶…………………………………………………….. ۱۰۸

نمودار ۴-۱۱- آمار توصیفی مربوط به سوال ۷…………………………………………………….. ۱۰۹

نمودار ۴-۱۲- آمار توصیفی مربوط به سوال ۸…………………………………………………….. ۱۱۰

نمودار ۴-۱۳- آمار توصیفی مربوط به سوال ۹…………………………………………………….. ۱۱۱

نمودار ۴-۱۴- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۰…………………………………………………… ۱۱۲

نمودار ۴-۱۵- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۱…………………………………………………… ۱۱۳

نمودار ۴-۱۶- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۲…………………………………………………… ۱۱۴

نمودار ۴-۱۷- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۳…………………………………………………… ۱۱۵

نمودار ۴-۱۸- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۴…………………………………………………… ۱۱۶

نمودار ۴-۱۹- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۵…………………………………………………… ۱۱۷

نمودار ۴-۲۰- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۶…………………………………………………… ۱۱۸

نمودار ۴-۲۱- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۷…………………………………………………… ۱۱۹

نمودار ۴-۲۲- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۸…………………………………………………… ۱۲۰

نمودار ۴-۲۳- آمار توصیفی مربوط به سوال ۱۹…………………………………………………… ۱۲۱

نمودار ۴-۲۴- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۰…………………………………………………… ۱۲۲

نمودار ۴-۲۵- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۱…………………………………………………… ۱۲۳

نمودار ۴-۲۶- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۲…………………………………………………… ۱۲۴

نمودار ۴-۲۷- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۳…………………………………………………… ۱۲۵

نمودار ۴-۲۸- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۴…………………………………………………… ۱۲۶

نمودار ۴-۲۹- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۵…………………………………………………… ۱۲۷

نمودار ۴-۳۰- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۶…………………………………………………… ۱۲۸

نمودار ۴-۳۱- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۷…………………………………………………… ۱۲۹

نمودار ۴-۳۲- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۸…………………………………………………… ۱۳۰

نمودار ۴-۳۳- آمار توصیفی مربوط به سوال ۲۹…………………………………………………… ۱۳۱

نمودار ۴-۳۴- آمار توصیفی مربوط به سوال ۳۰…………………………………………………… ۱۳۲

نمودار ۴-۳۵- نمودار رتبه بندی سوالات تحقیق………………………………………………….. ۱۳۹

شکل ۴-۱- مدل ترسیمی نهایی تحقیق……………………………………………………………… ۱۴۰

 

پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی

مقدمه:

در سال های اخیر به نقش کارآفرینان در تسهیل توسعه اقتصادی جهانی توجه ویژه ای شده است. کارآفرینی مانند انقلاب و جنبش در سرتاسر دنیا گسترش یافته است. در حال حاضر سیر تحولات جهانی , کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه     موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها, موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی, کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. توسعه کارآفرینی در یک کشور نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, خانوادگی و حتی فردی است.

پایان نامه توسعه کارآفرینی

تحولات ناشی از انقلاب صنعتی, نقش دیرین آموزش و پرورش را به طور کلی دگرگون ساخت به گونه ای که در برنامه ها , محتوای درسی و روشهای تعلیم و تربیت تغییرات اساسی ایجاد نموده , که یکی از مهمترین آنها توسعه ی آموزشهای فنی و حرفه ای می باشد. تربیت نیروی انسانی موردنیاز جوامع در قالب آموزشهای فنی و حرفه ای از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم , مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفتهای علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم , این آموزشها به نحو بی سابقه ای در جهان گسترش یافت تا آنجا که امروز آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی پس از آموزش و پرورش , در بسیاری از کشورها خصوصا جوامع صنعتی در جهت پاسخگویی هر چه بیشتر به نیازهای اقتصادی و اجتماعی در حرکت می باشد. از آنجایی که آموزش, یکی از جنبه های مهم در گسترش کارآفرینی است و سازمان فنی و حرفه ای نیز در این امر نقش موثری ایفا می نماید یکی از اقدامات اساسی زمینه ای در این راستا شناسایی افراد کارآفرین و نیز شناسایی کسانی است که ظرفیت های کارآفرینی در آنها وجود دارد.

عنوان این تحقیق نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان    (مطالعه موردی : شهرستان کاشان) می باشد. در این فصل شرح و بیان مسئله تحقیق, اهمیت و ارزش آن, اهداف تحقیق, فرضیات تحقیق, متغیرهای تحقیق, قلمرو تحقیق, روش کار تحقیق و در پایان فصل نیز واژه های مهم عملیاتی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند , شرح داده می شود.

 

پایان نامه توسعه کارآفرینی

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

 

پایان نامه توسعه کارآفرینی

۱-۱. شرح و بیان مسئله

در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و    قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم،‌ منابع انسانی خود را به دانش و مهارت های کارآفرینی مولد تجهیز کند تا‌ آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه،‌ مدیریت و هدایت کنند. بنابراین آموزش مهارت های کارآفرینی برای ارتقاء هر جامعه و سازمانی امری ضروری است (آقازاده و رضازاده،۱۳۸۳ : ۱۴). از آنجا که کارآفرینی اکتسابی است لذا مهارت های آن قابل یادگیری است. بسیاری از جنبه های کارآفرینی می تواند آموزش داده شود

اما پذیرش ریسک و داشتن جرأت، لازمه ی موفقیت در آن می باشد. به هر حال آموزش کارآفرینی نقش مهمی را در ارتقاء کارآفرینی بازی می کند. آموزش کارآفرینی با تقویت نوآوری، خلاقیت،‌ انعطاف، ظرفیت پاسخگویی در شرایط مختلف، خود گردانی و خود مدیریتی، رفتارها و نتایجی را تولید می کند. عدم موفقیت در کارآفرینی خود بخشی از فرآیند یادگیری است که این امر اشاره به این دارد که کارآفرینی می تواند با آموزش و تربیت تحصیل گردد. هر فرد برای کارآفرین شدن باید مهارت هایی را کسب کند. به طور کلی مهارت های کارآفرینی را می توان در سه بخش مهارت های شخصی،‌ مهارت های مدیریتی و مهارت های فنی کارآفرینی دسته بندی نمود. (ابراهیمی و زارعی، ۱۳۸۷: ۲۳- ۲۲)

از کارآفرینی تعاریف مختلفی شده است، دانشمندان علوم اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی و مدیریت هر یک تعاریف خاصی برای کارآفرینان دارند. اما آنچه در اکثر آن ها می توان مشاهده کرد این است که کارآفرینان محور توسعه اقتصادی بوده و با تخریب روش کهن و نا کارآمد قبلی و جایگزینی آن ها با شیوه های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی، پویایی و حیات می بخشند (سعیدی کیا،۱۳۸۵،۲۰).

کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددآنان قرار گرفت، تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند. از نظر اقتصاددآنان کارآفرین فردی است که منابع، نیروی کار، مواد و سایر دارایی ها را با هم ترکیب می کند تا ارزش آن ها را نسبت به قبل بیشتر نماید. همین طور کسی است که تحولات، فن آوری ها و نظم جدیدی را بنیان می نهد (Karl Vesper, 1993, 13). ریشه مفهوم کارآفرینی به قرن ۱۸ میلادی باز می گردد که ریچارد کانتیلون، این واژه را در علم اقتصاد ابداع کرد و آن را چنین تعریف نمود:

«کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار خریداری می کند». پس از آن ژان باتیست سی[۱]، اولین کسی بود که بر نقش حیاتی کارآفرینان در جا به جایی منابع اقتصادی بر اساس اصول بهره وری تأکید کرد. وی کارآفرینی را مختص فردی می داند که منابع اقتصادی را از یک حوزه دارای بهره وری و سود پایین به حوزه ای دارای بهره وری و سود بالاتر منتقل کند (مقیمی، ۱۳۸۱،۱۳). کارآفرینی فرآیندی است که در آن فرصت ها به وسیله افراد برای خودشان یا برای سازمان هایی که در آن کار می کنند،

بدون توجه به منابعی که در کنترل آنهاست تعقیب می شود (Hurley,1999,7). با ظهور اصول اقتصادی نئو کلاسیک، مفهوم کارآفرینی و کارآفرین دیگر مورد توجه اقتصاددآنان نبود زیرا اصول اقتصادی کلاسیک فقط به دنبال بهینه ساختن منابع موجود برای دستیابی به تعادل و توازن بودند. تمرکز بر بهینه سازی منابع موجود در بطن نیروهای خارجی به نقطه ثقل اصول اقتصادی رایج تبدیل شده بود. ژوزف شومپیتر[۲]، تنها اقتصاددان برجسته ای بود، که با تمرکز بر تحلیل های اقتصادی بر پویایی حیات اقتصادی و پویایی های عدم توازن که با توازنی ایستا در تضاد بود از اصول اقتصادی کلاسیک خارج شد.

 

او کارآفرینی را نقطه ثقل نظریه اش در مورد توسعه اقتصادی و ساز و کار تغییر اقتصادی می دانست (Prokopenko,1991, 15). کارآفرینی توسعه موقعیت ها و اقدامات نوآورانه همراه با خطر، چه در سازمانی که قبلاً تأسیس شده و چه به صورت آزاد یا مستقل، روند هدایت به خلق سازمان جدید بدون توجه به نوع و پتانسیل سازمان، خلق ثروت، تخریب خلاق، روندی فراتر از شغل و حرفه، بلکه یک شیوه زندگی است، کارآفرینی فرآیند خلق ارزشمند از هیچ تعریف شده است (صمد آقایی، ۱۳۸۰،۲۲). شومپیتر بر این نکته اصرار دارد که کارآفرین، مدیری نیست که فرآیند تولید را نظارت می کند،‌ بلکه او فعالیت های معمولی را بر مبنای تجارب گذشته انجام       می دهد، اما خطر ابهامات را می پذیرد و در فعالیت هایی شرکت می کند که تاکنون انجام نشده اند.

آموزشهای فنی و حرفه ای در برنامه ریزیهای توسعه کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در روند بازسازی و نوسازی صنایع و علوم فنی و حرفه ای ارزش و اعتباری خاص یافته است, همچنین تعداد کثیری از داوطلبین نیز با رغبت و علاقه بیشتری به این آموزش ها روی می آورند. به همین جهت تشخیص نقاط ضعف و قوت در فرایند آموزش های فنی و حرفه ای با استفاده از روش های تحلیلی در مورد هر یک از رشته ها و اجزای آنها حائز اهمیت بوده و از اولویت خاصی برخوردار است.

دگرگونیهای نظام اجتماعی – اقتصادی عصر حاضر ریشه در پیشرفت و تحولات ایجاد شده در علم و تکنولوژی دارد – بر اساس این واقعیت عینی بسیاری اندیشمندان توسعه را بر آن داشت تا نقش کارآفرینان را در فرایند واقعی توسعه مطرح کند – یعنی عناصری که در شرایط مناسب می توانند با تکیه بر توان ذهنی و نیز ریسک پذیری ذاتی خود به عنوان موتور توسعه اقتصادی مسئولیت پذیرند.

آموزش فنی و حرفه ای کشور باید در جهت آموزش ترغیب کارآفرینان اقدام اساسی کند که با توجه به جایگاه خطیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در سراسر کشور به نظر می رسد این سازمان در موقعیتی قرار گرفته است که می تواند از طریق ارائه طیف وسیعی از آموزشهای فنی و حرفه ای اثر بخش نقش اساسی در توسعه کارآفرینی خلاق در سطح شهرستان کاشان ایفا نماید – این تحقیق به منظور بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی و شناسایی مشکلات و تنگناههای موجود در فرایند مذکور و ارائه راهکارهای اجرایی انجام یافته است.

پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی پایان نامه توسعه کارآفرینی

۱-۲. اهمیت و ضرورت تحقیق

در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. بر همین اساس، توسعه کارآفرینی از جنبه های گوناگو%D