فروشگاه

توضیحات

پایان نامه قیصر امین پور

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه  میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید

تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه ادبیات فارسی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

چکیده
قیصر امین پور یکی از برجسته ترین شاعران پس از انقلاب اسلامی است که توانسته است سبک و طرز تازه ای در شعر بیافریند که هم ساختار کلی

کلام خود را منسجم سازد و هم در سایه ی ساختار کلام و الگوهای ادبی، الگوی جهان نگری خود را براساس تجربیّات شخصی به مخاطبان خویش انتقال دهد. عناصر طبیعی نقش مهمّی در بیان اندیشه و احساس وی

دارند ؛ و تصاویر شعری او غالباً با عناصر طبیعی شکل گرفته اند . شاعردرپدیده ها و جلوه های زیبای الهی به دقّت می نگرد وباخیال دور پرواز خود،

زیبایی های شگفت انگیز پنهان در طبیعت را کشف وآن را در آیینه ی نهان خود باز می سازد و آن رادر لباس الفاظ وکلمات در

می آورد و در اعماق روح وجان مخاطب تاثیر شگفت برجا می گذارد. در این رساله، دلایل رویکرد شاعر به طبیعت، چگونگی کاربرد واژگان و تصاویر شعری امین پور ، در دوره های مختلف حیات شعری وی، با عناوین ذیل مورد بررسی قرار می گیرد: الف) طبیعت گرایی

طبیعت گرایی در شعر قیصر امین پور

توصیفی که شاعر در آن، با به کار گرفتن وصف های روشن، تک معناودقیق و خود، تصاویری می-سازد که مقبول عقل و ادراک حسّی است. ب) طبیعت گرایی با کارکرد عناصر حماسی که در آن، شاعر به دلیل اعتقاد خود و فضایی که در آن قرار گرفته است، واژگان و تصاویری را

می سازد که بیانگر خشم و اقتدار و ستیهندگی باشد و گاه به تناسب فضای حاکم، حماسه را با تغزّل و عرفان در هم می آمیزد و تصاویر، بار حماسی

غزل را در کنار بار تغزّلی آن به خوبی به دوش می کشند. پ) طبیعت گرایی تألیفی و تأویلی که در آن، شاعر به کمک عناصر طبیعی تصاویری را ارائه می دهد که در زیر ساخت آن، می توان به دغدغه های

درونی شاعر و آرمان-های او پی برد. ت) طبیعت گرایی شهودی که در دوره سوّم شعری او نمود پیدا می کند، ایماژها از درون گرایی او حکایت می کند و دل مشغولی وی به زبان ویژه که زبان گفتاری و امکانات معنایی و صوتی زبان است، سبک وی را به سوی طبیعی شدن

سوق می دهد. ث) طبیعت و جنبه های سمبلیک آن که در آن شاعر با رشته ای از ارتباطات تأویلی، مصداق های عینی و ذهنی نمادها را به هم پیوند می دهد و از این رهگذر، احوال درونی خود را بیان می-کند.

طبیعت گرایی در شعر قیصر امین پور

در دو بخش پایانی نیز به عینیّت ، ذهنیّت و رابطه ی عشق ، انسان و طبیعت و نقش آن در اشعار قیصرامین پور پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:
قیصر امین پور، طبیعت، طبیعت گرایی توصیفی، حماسی، تأویلی و شهودی. طبیعت گرایی در شعر قیصر امین پور

 

۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل طبیعت گرایی در شعر قیصر امین پور را دانلود کنید

پایان نامه قیصر امین پور
پایان نامه قیصر امین پور

 

پایان نامه قیصر امین پور
فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
فصل اوّل
۱-امقدّمه………….………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
۱- ۱ – بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱- ۲ – سؤالات اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱- ۳ – پیشینه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱- ۴ – حدود پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱- ۵ – اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱- ۶ – مراحل پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

پایان نامه قیصر امین پور

فصل دوم
۲- چهار چوب مفهومی پژوهش:…………………………………………………………………………………………….. ۹
۲- ۱- وصف برای وصف …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲ – ۲ – ذکرعوامل طبیعی برای بیان مسائل عرفانی و معارف معنوی ……………………………………………………………………. ۱۲

۲ – ۳- ذکرعوامل طبیعی ساخت تصویرهای حماسی ………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۴- ذکرعوامل طبیعی برای بیان اوضاع اجتماعی……………………………………………………………………………………………..۱۵
۲ – ۵- نقش عینیّت و ذهنیّت در شعر …………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲ – ۶- رابطه ی عشق، انسان وطبیعت ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

فصل سوّم
۳- زندگی ،آثار و اندیشه ی قیصر امین پور ……………………………………………………………………………………………. ….. ۲۱
۳ – ۱ – زندگی و آثار شاعر ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۳ – ۲ – اندیشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۳- ۳ – قیصر و سبک رمانتیک …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

پایان نامه قیصر امین پور

فصل چهارم:
۴ – طبیعت در شعر قیصر امین پور ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۴- ۱ – طبیعت گرایی توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۴ – ۱ – ۱- توصیف گزارش گونه و روایی ……………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۴ – ۱ – ۲ – توصیفات ساده نمادین ………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۴ – ۱ – ۳ – توصیف براساس شخصیت بخشی به عناصر طبیعت (تشخیص) …………………………………………………………… ۳۷
۴– ۲ – طبیعت گرایی با کارکرد عناصر حماسی …………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۴- ۲ – ۱ – پیوند حماسه و تغزل …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۴- ۲- ۲ – بازتاب روح حماسی در عناصر زبانی و بلاغی …………………………………………………………………………………. ۳۹
۴-۲ – ۲- ۱ – واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

پایان نامه قیصر امین پور

۴- ۲ – ۲- ۲ – ایماژها و تصاویر حسّی …………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۴ – ۲ –۳ – لحن و آهنگ حماسی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۴ – ۲ – ۳ – ۱ – لحن غمگینانه و سوگوارانه …………………………………………………………………………………………………..۵۵
۴ – ۲ – ۳ – ۲ – گله و شکایت …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۴ – ۲ – ۳ – ۳ – صفا و صمیمیت ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۴ – ۲ – ۴ – تلفیق حماسه و عرفان ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۴ – ۳ – طبیعت گرایی تألیفی وتأویلی ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۴ – ۳ – ۱ – تصویر رمانتیک ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

پایان نامه قیصر امین پور

۴ – ۳ – ۲ – فردیّت در تصویر و کارکرد ایماژها و تصاویر ……………………………………………………………………………… ۶۹
۴ – ۳ – ۳ – تنوّع ایماژها و تصاویر خیالی در طبیعت گرایی تألیفی و تأویلی …………………………………………………………. ۷۳
۴ – ۳ – ۴ – بیان دردهای نگفتنی از راه تأویل نمادین عناصر طبیعی ……………………………………………………………………..۷۸
۴ – ۴ – طبیعت گرایی شهودی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۴ – ۴ – ۱ – تقابل عقل وعشق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴ – ۴ – ۲ – وحدت عارفانه با هستی ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۴ – ۴ – ۳ – تلفیق نگاه شهودی و اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۴ – ۴ – ۴ – تمایزهای زبانی و بلاغی در دوره ی شهودی ………………………………………………………………………………….. ۹۱
۴ – ۴ – ۴ – ۱ – تمایز زبانی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۴ – ۴ – ۴ – ۲ – ایماژها و صناعات بلاغی ……………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۴ – ۵ – طبیعت و جنبه های سمبلیک آن ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴ – ۶ – عینیّت و ذهنیّت …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۴ – ۷ – رابطه ی عشق، انسان و طبیعت …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
فصل پنجم
۵ – نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
۵ -۱ – نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
۵ – ۲ – تحلیل نموداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
۵ – ۳ – منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

پایان نامه قیصر امین پور

 

مقدّمه
۱-۱- بیان مسأله

«چهارعنصر: خاک، آب، باد، آتش، در اصطلاح فلاسفه قوّه ی مدبّره ی همه ی چیزهاست ودرعالم که عبارت است از: زیرفلک قمر تا مرکز زمین و ما آنچه راعینیّت داشته باشد و در خارج از ذهن آدمی محقق گردد، را طبیعت می نامیم.» (دهخدا،۱۳ )

طبیعت، قسمتی از هستی است و وابسته به لحظات تفکّرانسان وجدایی ازطبیعت، یعنی جدایی از هستی، واژه ی طبیعت درحرکت وجودی انسان ،

مثل یک جویبار روان وزلال است و مظاهر و تجلیّات آن هم تداعی-کننده ی یک هستی پاک و بی آلایش. بنابراین شاعربا

اندیشیدن درباره ی طبیعت وزیستن باآن درواقع به خود می اندیشد و درخود زیست می کند و تلاش می کند تا با هستی رابطه ای عاطفی برقرار کند و

روحش را به بی کرانگی وگسترد گی طبیعت وعشق ، متصل کند. درمشاهده ی مناظرطبیعی نخست ذهن شاعرازجمال وزیبایی های طبیعت متاثر می شود، نیروی تخیّل وتداعی معانی و اندیشه های مختلف، او

را به عا لمی دیگرمی برد وشاعردرصدد برمی آید تا آن حالت نفسانی را به دیگران القا کند وآنچه را دیده به زبان شعر، وصف کند و پیش چشم ما مجسّم نماید. بنابراین دوعامل بسیارمهم است . یکی احوال وشخصیت گوینده ودیگرطبیعت. بادرنظرگرفتن نکات فوق که بیانگر تاثیراحساسات، اندیشه ها وتخیّلات شاعر و توجّه به مناظرطبیعت و وصف آن هاست

پایان نامه قیصر امین پور

این نکته مفهوم می شود که، وصف طبیعت می تواند در ردیف موضوعات شعری قرارگیرد. تجسّم مناظرطبیعت به گونه ای که شاعر آنها را می بیند،

نمودار آن است که انفعالات نفسانی آدمی پس ازدیدن مناظرطبیعت به لباس کلمات درمی آید وباتوجه به نوع نگرش شاعر، جلوه ها وکاربردها آن در شعر

نمایان می شود. به هرحال طبیعت، صحنه ی زندگی وکارگاه سرگذشت واندیشه ی همه ی انسان هاست. ازحماسه وجنگ، تنهایی وخاموشی،

خستگی و فراق، عشق وعرفان و احساس وزیبایی« طبیعت بدون آدمی، افسرده ، بی ثمر و بی-روح است هیچ قوّت و اقتداری درطبیعت وجودندارد ،

مگر این که بواسطه ی سرعت خیال و وسعت نظرتوجودپیداکند.(نیما،۲۲۰:۱۳) در این دریافت همه چیز ازطبیعت زنده است وطبیعت ازبرکت وجودانسان، «خیال تیز و دور پرواز شاعر، زیبایی شگفت پنهان دراعماق

طبیعت را کشف می کند و درآیینه ی نهان بین خود باز می سازد. انسان و طبیعت چون روح در یکدیگر حلول می کنند.» (مسکوب،۵۱:۱۳) نقش ت

پایان نامه قیصر امین پور

مثیلی ونمادین طبیعت،درنگاه شاعران گذشته و امروز متفاوت است«درشعررسمی وکلاسیک، طبیعت حقیقتی برون

ذهنی و عینی و خارجی است. زیبایی این طبیعت نیز حسی و عاطفگی است نه اندیشگی، طبیعت بستر و گذرگاه حیات است نه سرچشمه و خاستگاه اندیشه» (همان: ۶۴) دراین نوع توصیف، طبیعت خود، بیان زیبایی است که احساس آن درحد چشم سر می ماند و جان اندیشیده را دگرگون نمی کند.» (همان:۶۲) امّا در شعر امروزی، دریافت شاعر از شعر،

اینگونه نیست بلکه حسی، عاطفی، اندیشیده، پیچیده وچند رویه است« نوع حضور طبیعت را در شعر، فقط شعرتعیین می کند.شعری که ازهستی شناسی و نوع نگاه هنرمند مایه می گیرد درعبارتی این شعر است که عناصر متشکله ی خود،چه طبیعی و چه مصنوعی را انتخاب نموده ودر جای خود می نشاند(شاه حسینی،۱۰:-۲۴۵)

پایان نامه قیصر امین پور

قیصرامین پور یکی ازبزرگترین شاعران دو، سه دهه ی اخیر است که در زندگی هنری و بلکه اجتماعی، درگیر واقعیت بوده است. او از لحاظ بیان حساسیت هایش در مواجهه با جهان و جامعه، شاعری صادق است و روح زمان به روشنی در شعرش بازتاب یافته است. شعر اوگزارش راستین مناسبات شاعر با هستی، جامعه و طبیعت است(فتوحی،۱۳۹۷: ۹) و

طبیعت به عنوان شاخص ترین عنصر در فضای شعری او حضور دارد وکمتر شعری را از او می توان یافت که درآن عناصرطبیعت به کار نرفته باشد به طوری که تصاویر شعری او غالبا با عناصرطبیعی شکل گرفته اند. در این پژوهش دلایل رویکرد شاعر به طبیعت و چگونگی استفاده از عناصر زنده و پویای آن مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان به شناخت ذهن و

اندیشه ی شاعر و فضایی که در شعر ایجاد کرده است، دست یافت. شاعر با بهره گیری از عناصر طبیعی، در پی ترسیم این فضا است به طوری که این فضا در اندیشه ی شاعر، ازپیدایی تا کمال، نمود پیدا می کند وموجب می شود،تا صدای ایدئولوژیک وتحولّات اجتماعی از عمق اشعارش احساس شود. هدف این پژوهش، بررسی نقش و تاثیرعناصر طبیعی در

این فضاست و ازآنجایی که می توان از عوامل طبیعی برای بیان بسیاری از مسائل ازجمله: موضوعات عرفانی، اجتماعی، حماسی و احساسی، استفاده کرد وی برای محسوس و ملموس تر جلوه دادن اندیشه ی خود از عناصر طبیعی که نقش مهمّی در بیان اندیشه و احساس، در شعر امروزی دارند ، سود می جوید.

پایان نامه قیصر امین پور

در این رساله حیات شعری شاعر، به سه دوره تقسیم می شود که شاعر با توجه به فضایی که در هر دوره حاکم است از ایماژهای متفاوتی چون: پویا، منفعل و طبیعی بهره می گیرد، تا به بیان اندیشه و القای انفعالات نفسانی خویش بپردازد. وی برای ابراز عواطف و احساسات شورانگیز خود، مواد خام را از طبیعت گرفته و به کمک اعجاز تخیّل آن را در لباس کلمات در

می آورد تا اندیشه ی خود را به صورت عینی به مخاطب القا کند.
در شعر قیصر امین پور از جنبه های گوناگون به طبیعت نگریسته شده است که در دوره های مختلف شعری شاعر، نمود یافته است. هدف این رساله بررسی عوامل و اهداف رویکرد شاعر به طبیعت است، که در قالب موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

الف) ذ کرعوامل طبیعی برای بیان وصف(طبیعت گرایی توصیفی)؛
ب) ذکر عوامل طبیعی برای بیان مضامین حماسی
پ) طبیعت گرایی تألیفی و تأویلی
ت) طبیعت گرایی شهودی
ث) طبیعت و جنبه های سمبلیک آن

طبیعت گرایی در شعر قیصر امین پور

ج) عینیّت و ذهنیّت
چ)رابطه ی عشق، انسان و طبیعت

۱- ۲ – سؤالات اصلی
۱- نگاه شاعر به طبیعت در دوره های مختلف شعری او چگونه بوده است؟
۲- نقش طبیعت در عینی کردن امور ذهنی و یا تلفیق عینیّت و ذهنیّت در شعر امین پور چیست؟
۳- رابطه ی عشق، انسان و طبیعت در شعر قیصر امین پور چگونه است؟
۴- طبیعت چه نقشی در تکوین زبان شعری شاعر داشته است؟

پایان نامه قیصر امین پور

 

۱- ۳ – پیشینه ی تحقیق

با توجه به مطالعاتی که انجام گرفت، این نتیجه به دست آمد که ، پژوهش های انجام گرفته درباره ی ویژگی های شعری قیصر امین پور، در حوزه های مختلف بوده است که از جمله می توان به مقالات زیر اشاره کرد:

۱- ایرا ن نژاد، نعمت ا… ، صلح در اشعار قیصر امین پور
نویسنده در این کتاب ابتدا به بررسی آثار برجسته ی ادبی در ارتباط با میزان تأثیرگذاری آنان بر جان مخاطبان هم در دیدگاه سنّتی و هم در رهیافت ها و نظریّه های جدید نقد ادبی، از جمله نظریّه ی دریافت می پردازد. سپس با مبنا قرار دادن این مطلب به طرح موضوع یعنی:

صلح در اشعار قیصر امین پور می پردازد و نتیجه می گیرد که قیصر در تبیین هنری تجربه های زندگی به درک هنرمندانه ای رسیده است و آن ها را با زبانی مخاطب پسند و در ساختاری منسجم و هماهنگ بیان کرده است و بین فرم و محتوا و لفظ و معنا ، پیوندی اندام واره ایجاد

کرده است که برای مخاطب در همه حال از آن ها التذاذ ادبی حاصل می شود. وی نکات حائز اهمیت در شعر های قیصر امین پور را پیوند با صلح و عشق و عشق ومحبّت را ازخصیصه های ادبی این شاعر می داند که خواننده را به سمت خلوص و اخلاص می کشاند؛ به طوری که خواننده با متن هم ذات پنداری می کند.

پایان نامه قیصر امین پور

۲- فتوحی، محمود، سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین پور
در این مقاله، حیات شعری شاعر، به سه دورۀ فعّال، منفعل و انعکاسی تقسیم شده است که روحیۀ انقلابی وی در هر دوره علاوه بر محتوا در عناصر صوری شعرش، به ویژه در سطح واژگان، ساخت های نحوی و فرایندهای فعلی به روشنی نمودار است و ایماژها و تصویرها

نیز در هر دوره نشان دهنده ی نوع نگاه شاعر است. نویسنده معتقد است که شاعر هر چه به سوی کمال شعری پیش می رود، نگاهش به سوی اندیشه های کلان هستی شناسانه و نوعی پلورالیسم بیش تر معطوف می شود و صدای انعکاسی شاعر را که بیان کنندۀ اشتغال او به درون خویش است، می توان از بطن این درونگرایی شنید.